పవిత్ర మాసూములు

దైవప్రవక్త[స.అ] సన్నిధిలో అల్లకల్లోలం

శని, 10/05/2019 - 14:45

ఓ విశ్వాసులారా! మీ కంఠస్వరాన్ని ప్రవక్త కంఠస్వరం కంటే పెంచకండి. మీరు పరస్పరం మాట్లాడుకునే విధంగా ప్రవక్తతో బిగ్గరగా మాట్లాడకండి...

దైవప్రవక్త[స.అ] సన్నిధిలో అల్లకల్లోలం

ఓ విశ్వాసులారా! మీ కంఠస్వరాన్ని ప్రవక్త కంఠస్వరం కంటే పెంచకండి. మీరు పరస్పరం మాట్లాడుకునే విధంగా ప్రవక్తతో బిగ్గరగా మాట్లాడకండి...

గురువారం సంఘటన

బుధ, 10/02/2019 - 16:59

చరిత్రలో ..గురువారం సంఘటన.. ఏ సంఘటనను అంటారు.. ఆ రోజు ఏమి జరిగింది అన్న అంశాల వివరణ...

గురువారం సంఘటన

చరిత్రలో ..గురువారం సంఘటన.. ఏ సంఘటనను అంటారు.. ఆ రోజు ఏమి జరిగింది అన్న అంశాల వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] పై ఉమర్ నమ్మకం

బుధ, 10/02/2019 - 16:18

దివ్యఖుర్ఆన్ యొక్క నిసా సూరహ్ ఆయత్ 65 ఆదారంగా హుదైబియహ్ సంధి సమయంలో ఉమర్ ప్రవర్తన పై సంక్షిప్త వివరణ....

దైవప్రవక్త[స.అ] పై ఉమర్ నమ్మకం

దివ్యఖుర్ఆన్ యొక్క నిసా సూరహ్ ఆయత్ 65 ఆదారంగా హుదైబియహ్ సంధి సమయంలో ఉమర్ ప్రవర్తన పై సంక్షిప్త వివరణ....

హుదైబియహ్ సంఘటన సహాబీయుల అసభ్య ప్రవర్తనకు నిదర్శనం

బుధ, 10/02/2019 - 15:52

హుదైబియహ్ సంఘటన సహాబీయుల అసభ్య ప్రవర్తనకు ఎలా నిదర్శనం అన్న విషయం సంక్షిప్తంగా...

హుదైబియహ్ సంఘటన సహాబీయుల అసభ్య ప్రవర్తనకు నిదర్శనం

హుదైబియహ్ సంఘటన సహాబీయుల అసభ్య ప్రవర్తనకు ఎలా నిదర్శనం అన్న విషయం సంక్షిప్తంగా...

హదైబియహ్ సంధి పట్ల సహాబీయుల నిరాశ వ్యక్తం

మంగళ, 10/01/2019 - 19:22

హదైబియహ్ సంధి విషయంలో సహాబీయులలో కొందరు దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల నిరాశ చెందారు అని చరిత్ర వివరిస్తుంది...

హదైబియహ్ సంధి పట్ల సహాబీయుల నిరాశ వ్యక్తం

హదైబియహ్ సంధి విషయంలో సహాబీయులలో కొందరు దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల నిరాశ చెందారు అని చరిత్ర వివరిస్తుంది...

హుదైబియహ్ సంధి పై ఉమర్ వ్యతిరేకత

మంగళ, 10/01/2019 - 19:02

హుదైబియహ్ సంధి తరువాత ఉమర్ దైవప్రవక్త[స.అ] వద్దకు వచ్చి ఎలా మరియు ఏమనీ ప్రశ్నించారు అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హుదైబియహ్ సంధి పై ఉమర్ వ్యతిరేకత

హుదైబియహ్ సంధి తరువాత ఉమర్ దైవప్రవక్త[స.అ] వద్దకు వచ్చి ఎలా మరియు ఏమనీ ప్రశ్నించారు అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హుదైబియహ్ సంధి

మంగళ, 10/01/2019 - 18:53

హుదైబియహ్ సంధి ఎప్పుడు జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది మరియు ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది అన్న అంశాల వివరణ సంక్షిప్తంగా...

హుదైబియహ్ సంధి

హుదైబియహ్ సంధి ఎప్పుడు జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది మరియు ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది అన్న అంశాల వివరణ సంక్షిప్తంగా...

దైవప్రవక్త[స.అ] తీరు ఇస్లాం స్వీకరణకు కారణం

ఆది, 09/29/2019 - 16:23

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవర్తన ఒకరి ఇస్లాం స్వీకరణకు కారణం అయిన సంఘటన...

దైవప్రవక్త[స.అ] తీరు ఇస్లాం స్వీకరణకు కారణం

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవర్తన ఒకరి ఇస్లాం స్వీకరణకు కారణం అయిన సంఘటన...

ముహమ్మద్[అ.స] అల్లాహ్ ప్రవక్త

శని, 09/28/2019 - 06:56

ముహమ్మద్[స.అ] అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ యొక్క నిదర్శనం...

ముహమ్మద్[అ.స] అల్లాహ్ ప్రవక్త

ముహమ్మద్[స.అ] అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ యొక్క నిదర్శనం...

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి సువర్ణ సూక్తులు

మంగళ, 09/03/2019 - 16:40

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి హదీసులలో కొన్నింటిని ఇచట ప్రస్థావించడం జరిగింది. 

ఇమాం హుసైన్[అ.స],సువర్ణ సూక్తులు,ధర్మము.

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి హదీసులలో కొన్నింటిని ఇచట ప్రస్థావించడం జరిగింది. 

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5