పవిత్ర మాసూములు

చెల్లని నాణ్యం

సోమ, 08/05/2019 - 11:45

తెలిసి ఎదుటివారిని మోసగించాలని అనుకోవటం మహా పాపం, వారితో అల్లాహ్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు అనడానికి ఈ సంఘటనే నిదర్శనం.

చెల్లని నాణ్యం

తెలిసి ఎదుటివారిని మోసగించాలని అనుకోవటం మహా పాపం, వారితో అల్లాహ్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు అనడానికి ఈ సంఘటనే నిదర్శనం.

అంతిమ ప్రవక్త

గురు, 08/01/2019 - 04:42

అంతిమ ప్రవక్త ఎవరు మరియు వారి ప్రతిష్ఠతా స్థానం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

అంతిమ ప్రవక్త

అంతిమ ప్రవక్త ఎవరు మరియు వారి ప్రతిష్ఠతా స్థానం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమాం రిజా[అ.స]ల వారి ఉపదేశం.

బుధ, 07/17/2019 - 18:46

ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమాం రిజ[అ.స]ల వారి ఒక ఉపదేశం.

ఇమాం రిజా[అ.స]ల వారి ఉపదేశం.

ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమాం రిజ[అ.స]ల వారి ఒక ఉపదేశం.

దీపం ఆర్పి అర్జీని వినడం

శుక్ర, 07/05/2019 - 12:16

సహాయం కోరడానికి వచ్చిన వారితో ఇమామ్ ప్రవర్తన మరియు దాని గొప్పకారణాన్ని వివరిస్తున్న సంఘటన...

దీపం ఆర్పి అర్జీని వినడం

సహాయం కోరడానికి వచ్చిన వారితో ఇమామ్ ప్రవర్తన మరియు దాని గొప్పకారణాన్ని వివరిస్తున్న సంఘటన...

వీటిలో ఒక్కటి ఉన్న ప్రజలందరి ప్రతిష్టతకు చాలు...

ఆది, 06/30/2019 - 13:29

ఇమామ్ అలీ(అ.స) ఈ సుగుణాల నుండి ఒక్కటి ఉన్న ప్రజలందరి ప్రతిష్టతకు ఆ ఒక్క లక్షణం చాలు...

వీటిలో ఒక్కటి ఉన్న ప్రజలందరి ప్రతిష్టతకు చాలు...

ఇమామ్ అలీ(అ.స) ఈ సుగుణాల నుండి ఒక్కటి ఉన్న ప్రజలందరి ప్రతిష్టతకు ఆ ఒక్క లక్షణం చాలు...

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] కాలం ‎

శని, 06/29/2019 - 06:26

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] కాలం కూడా మన కాలం మాధిరె ఉంటుందా లేకా తేడాగా ఉంటుందా అన్న విషయం పై హదీస్ వివరణ...

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] కాలం ‎

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] కాలం కూడా మన కాలం మాధిరె ఉంటుందా లేకా తేడాగా ఉంటుందా అన్న విషయం పై హదీస్ వివరణ...

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] అధికార కాలం

శని, 06/29/2019 - 05:56

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] అధికార కాలం ఎంత వరకు సాగుతొంది అన్న విషయం పై హదీసుల వివరణ...

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] అధికార కాలం

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] అధికార కాలం ఎంత వరకు సాగుతొంది అన్న విషయం పై హదీసుల వివరణ...

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] రాజధాని

శని, 06/29/2019 - 05:43

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] రాజ్యస్థాపన తరువాత వారి రాజధాని ఎక్కడ ఉంటుంది అన్న విషయం పై హదీస్ వివరణ..

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] రాజధాని

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] రాజ్యస్థాపన తరువాత వారి రాజధాని ఎక్కడ ఉంటుంది అన్న విషయం పై హదీస్ వివరణ..

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] ప్రతినిధులు

శుక్ర, 06/28/2019 - 09:13

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] ప్రతినిధులు ఎవరై ఉంటారు, యువకుల లేక వృద్ధులా?

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] ప్రతినిధులు

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] ప్రతినిధులు ఎవరై ఉంటారు, యువకుల లేక వృద్ధులా?

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] సహాబీయుల ప్రత్యేకతలు

శుక్ర, 06/28/2019 - 09:10

రివాయతుల ప్రకారం ఇమామె ౙమాన్[అ.స] సహాబీయుల యొక్క కొన్ని ప్రత్యేకతల వివరణ...

ఇమామె ౙమాన్[అ.స] సహాబీయుల ప్రత్యేకతలు

రివాయతుల ప్రకారం ఇమామె ౙమాన్[అ.స] సహాబీయుల యొక్క కొన్ని ప్రత్యేకతల వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11