జిబ్రయీల్

జిబ్రయీల్ ఉపదేశాలు

బుధ, 01/01/2020 - 18:59

జనాబె జిబ్రయీల్ ఉపదేశాలను వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] ఉల్లేఖనం...

జిబ్రయీల్ ఉపదేశాలు

జనాబె జిబ్రయీల్ ఉపదేశాలను వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] ఉల్లేఖనం...

హజ్రత్ జిబ్రయీల్[అ.స] ఆశ

శని, 12/21/2019 - 16:10

జిబ్రయీల్ కు కూడా మనిషి అవ్వాలనే కోరికను పుట్టించే మనిషి యొక్క లక్షణాలు...

హజ్రత్ జిబ్రయీల్[అ.స] ఆశ

జిబ్రయీల్ కు కూడా మనిషి అవ్వాలనే కోరికను పుట్టించే మనిషి యొక్క లక్షణాలు...

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] మరణానికి కారణం

మంగళ, 02/05/2019 - 17:04

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] మరణానికి కారణం కొంతమంది దుర్మార్గుల దౌర్జన్యం అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] హదీస్.

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] మరణానికి కారణం

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] మరణానికి కారణం కొంతమంది దుర్మార్గుల దౌర్జన్యం అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] హదీస్.

జిబ్రయీల్ అవతరణకు కారణం

సోమ, 01/21/2019 - 16:15

జిబ్రయీల్ అవతరణకు కారణం ఏమిటి అన్న విషయం పై ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) యొక్క వివరణ.

జిబ్రయీల్ అవతరణకు కారణం

జిబ్రయీల్ అవతరణకు కారణం ఏమిటి అన్న విషయం పై ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) యొక్క వివరణ.

హజ్రత్ జిబ్రయీల్[అ.స]

బుధ, 12/05/2018 - 20:16

హజ్రత్ జిబ్రయీల్[అ.స] ను మస్లిములు, యూదులు మరియు క్రైస్తవులు ఏమంటారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ జిబ్రయీల్[అ.స]

హజ్రత్ జిబ్రయీల్[అ.స] ను మస్లిములు, యూదులు మరియు క్రైస్తవులు ఏమంటారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

ప్రముఖ దైవదూతలు

బుధ, 12/05/2018 - 20:09

అల్లాహ్ యొక్క ప్రముఖ దైవదూతలు ఎవరు? వారి పేర్లు మరియు వారి కర్తవ్యాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ప్రముఖ దైవదూతలు

అల్లాహ్ యొక్క ప్రముఖ దైవదూతలు ఎవరు? వారి పేర్లు మరియు వారి కర్తవ్యాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - జిబ్రయీల్