ఆపద

ఉమ్మత్ ను చిక్కులో పడేసిన ఆపద

ఆది, 02/16/2020 - 18:12

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స]ను ఖలీఫాగా అంగీకరించకుండా అజ్ఞానులను ఎన్నుకోవటం పూర్తి ఉమ్మత్‌ను చిక్కులో పడేసింది...

ఉమ్మత్ ను చిక్కులో పడేసిన ఆపద

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స]ను ఖలీఫాగా అంగీకరించకుండా అజ్ఞానులను ఎన్నుకోవటం పూర్తి ఉమ్మత్‌ను చిక్కులో పడేసింది...

కష్టాలకు కారణాలు

ఆది, 01/12/2020 - 15:49

కొన్ని కష్టాలు రావటానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] నిదర్శనం...

కష్టాలకు కారణాలు

కొన్ని కష్టాలు రావటానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] నిదర్శనం...

పది ఆపదలు

ఆది, 01/12/2020 - 15:25

ప్రాపంచిక మరియు ప్రళయం యొక్క ఆపదలు, ఐదు ఈలోకానికి సంబంధించినవి మరియు ఐదు ప్రళయదినాకి సంబంధించినవి...

పది ఆపదలు

ప్రాపంచిక మరియు ప్రళయం యొక్క ఆపదలు, ఐదు ఈలోకానికి సంబంధించినవి మరియు ఐదు ప్రళయదినాకి సంబంధించినవి...

మంచి లక్షణాల ఆపదలు

ఆది, 06/02/2019 - 10:51

ప్రతీ దానికి ఆపద తప్పకుండా ఉంటుంది అని మరి కొన్ని మంచి లక్షణాలకు కూడా కొన్ని ఆపదలున్నాయి అని వివరిస్తున్న హదీస్....

మంచి లక్షణాల ఆపదలు

ప్రతీ దానికి ఆపద తప్పకుండా ఉంటుంది అని మరి కొన్ని మంచి లక్షణాలకు కూడా కొన్ని ఆపదలున్నాయి అని వివరిస్తున్న హదీస్....

ఆపదలకు కారణం

శని, 02/02/2019 - 19:23

ఆపదలు కలగటానికి గల కారణాలలో ఒక కారణం ఇమాం సజ్జాద్(అ.స)ల వారి నోట.

ఆపదలు వాటిల్లటానికి గల ఒక కారణం

ఆపదలు కలగటానికి గల కారణాలలో ఒక కారణం ఇమాం సజ్జాద్(అ.స)ల వారి నోట.

Subscribe to RSS - ఆపద