ఇస్లామీయ సందర్భాలు

ఖుద్స్ డే ఉపన్యాసం 1399

గురు, 05/28/2020 - 18:57

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం సిఫరస్సుల మినహ...

ఖుద్స్ డే ఉపన్యాసం 1399

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం సిఫరస్సుల మినహ...

ఖుమైనీ యొక్క దృఢ ప్రయత్నం

గురు, 05/28/2020 - 18:38

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం నుండి కొంత భాగం..

ఖుమైనీ యొక్క దృఢ ప్రయత్నం

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం నుండి కొంత భాగం..

ఈదుల్ ఫిత్ర్ పాపాలు క్షమించబడే రోజు

ఆది, 05/17/2020 - 18:34

ఈ నెల ముగిసిన తరువాత మన కార్యాల యొక్క చిట్టాలో మంచి పనులకు తప్ప,చెడు పనులకు చోటివ్వకపోతే మంచిది.ఒక నెల కష్టపడి తమ హృదయాలను పవిత్రం చేసుకున్న వారు తమ హృదయం యొక్క ఈ భూమిలో చెడు విత్తనాన్ని నాటకుండా దానిలో కేవలం మంచి విత్తనాన్ని నాటితేనే దానికి ఫలితం ఉంటుంది

ఈదుల్ ఫిత్ర్,ఇమాం అలి,ప్రతిఫలం.

ఈ నెల ముగిసిన తరువాత మన కార్యాల యొక్క చిట్టాలో మంచి పనులకు తప్ప,చెడు పనులకు చోటివ్వకపోతే మంచిది.ఒక నెల కష్టపడి తమ హృదయాలను పవిత్రం చేసుకున్న వారు తమ హృదయం యొక్క ఈ భూమిలో చెడు విత్తనాన్ని నాటకుండా దానిలో కేవలం మంచి విత్తనాన్ని నాటితేనే దానికి ఫలితం ఉంటుంది

షబే ఖద్ర్ ప్రాముఖ్యత మాసూముల దృష్టిలో

శుక్ర, 05/15/2020 - 17:37

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారు వర్షపు రాత్రులలో సైతం పైకప్పు లేని మస్జిదే మదీనా లో షబె ఖద్ర్ యొక్క ప్రార్ధనలను విడిచి పెట్టేవారు కాదు,అదే మట్టిలో తడుస్తూ ప్రార్ధనలు చేస్తూ ఇతరులకు ఈ రాత్రి యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసేలా చేసేవారు.

షబే ఖద్ర్,ప్రాముఖ్యత,మాసూములు.

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారు వర్షపు రాత్రులలో సైతం పైకప్పు లేని మస్జిదే మదీనా లో షబె ఖద్ర్ యొక్క ప్రార్ధనలను విడిచి పెట్టేవారు కాదు,అదే మట్టిలో తడుస్తూ ప్రార్ధనలు చేస్తూ ఇతరులకు ఈ రాత్రి యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసేలా చేసేవారు.

వెయ్యి నెలలకంటే మేలైన రాత్రి

శుక్ర, 05/15/2020 - 13:57

మానవుని జీవితంలో వచ్చే చారిత్రక రాత్రులలో ఈ షబె ఖద్ర్ ఒకటి,మనవుడు చేసే పాపాలకు అతడు ప్రాయశ్చితాన్ని కోరుకోవటానికి అల్లాహ్ ఇచ్చే ఒక అవకాశమే ఈ షబే ఖద్ర్.అంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్న ఈ రాత్రి పట్ల పట్ల నిర్లక్ష్యం తగదు. 

షబే ఖద్ర్,ప్రాముఖ్యత,దివ్యఖురాను.

మానవుని జీవితంలో వచ్చే చారిత్రక రాత్రులలో ఈ షబె ఖద్ర్ ఒకటి,మనవుడు చేసే పాపాలకు అతడు ప్రాయశ్చితాన్ని కోరుకోవటానికి అల్లాహ్ ఇచ్చే ఒక అవకాశమే ఈ షబే ఖద్ర్.అంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్న ఈ రాత్రి పట్ల పట్ల నిర్లక్ష్యం తగదు. 

షబే ఖద్ర్ గోప్యతకు కారణం.

మంగళ, 05/12/2020 - 14:57

షైఖ్ అబ్బాసె ఖుమ్మి ల వారు షబే ఖద్ర్ గోప్యతకు కారణాన్ని ప్రస్థావిస్తూ "విశ్వాసులు ఈ మూడు రాత్రుల  సమయాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలని,ఈ మూడు రాత్రులు మెలకువగా ఉండి ఆ సమయాన్ని ప్రార్ధనల కొరకు కేటాయించాలని అలా చేయటం జరిగింది" అని అన్నారు.

షబే ఖద్ర్, గోప్యత, కారణం.

షైఖ్ అబ్బాసె ఖుమ్మి ల వారు షబే ఖద్ర్ గోప్యతకు కారణాన్ని ప్రస్థావిస్తూ "విశ్వాసులు ఈ మూడు రాత్రుల  సమయాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలని,ఈ మూడు రాత్రులు మెలకువగా ఉండి ఆ సమయాన్ని ప్రార్ధనల కొరకు కేటాయించాలని అలా చేయటం జరిగింది" అని అన్నారు.

షబే ఖద్ర్ యొక్క నామకరణం

మంగళ, 05/12/2020 - 14:15

పవిత్ర రమజాన్ యొక్క 19,21,23 యొక్క రాత్రులను "షబె ఖద్ర్" అని పిలవటానికి గల కొన్ని కారణాలను ఇచట ప్రస్థావించటం జరిగింది.

షబే ఖద్ర్,రమజాన్,దివ్యఖురాను.

పవిత్ర రమజాన్ యొక్క 19,21,23 యొక్క రాత్రులను "షబె ఖద్ర్" అని పిలవటానికి గల కొన్ని కారణాలను ఇచట ప్రస్థావించటం జరిగింది.

ఉపవాసం యొక్క నియమాలు

సోమ, 05/11/2020 - 13:01

ఈ నెలలో ఉపవాసంతో పాటు ముస్లిములు పాఠించవలసిన కొన్ని నియమాలను ఈ క్రింది వ్యాసంలో ప్రస్థావించటం జరిగింది.

రమజాన్,ఉపవాసం,నియమాలు.

ఈ నెలలో ఉపవాసంతో పాటు ముస్లిములు పాఠించవలసిన కొన్ని నియమాలను ఈ క్రింది వ్యాసంలో ప్రస్థావించటం జరిగింది.

ఇఫ్తార్ చేయించటానికి గల ప్రాముఖ్యత

ఆది, 05/10/2020 - 15:19

ఇఫ్తార్ చేయించటానికి గల ప్రాముఖ్యతను మరియు దాని ప్రతిఫలాన్ని వివరించే ఇమాం బాఖిర్[అ.స] ల వారి హదీసు.

ఇఫ్తార్,ఇమాం బాఖిర్,ప్రాముఖ్యత.

ఇఫ్తార్ చేయించటానికి గల ప్రాముఖ్యతను మరియు దాని ప్రతిఫలాన్ని వివరించే ఇమాం బాఖిర్[అ.స] ల వారి హదీసు.

రమజాన్ మాసంలో ముస్తహబ్ పనుల ప్రాముఖ్యత

ఆది, 05/10/2020 - 14:46

రమజాన్ మాసంలొ చేయవలసిన కొన్ని ముస్తహబ్ పనుల ప్రాముఖ్యతను ఇచట ప్రస్థావించటం జరిగింది.

రమజాన్,ముస్తహబ్,ప్రాముఖ్యత.

రమజాన్ మాసంలొ చేయవలసిన కొన్ని ముస్తహబ్ పనుల ప్రాముఖ్యతను ఇచట ప్రస్థావించటం జరిగింది.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఇస్లామీయ సందర్భాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 24