దైవప్రవక్త

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి

మంగళ, 02/18/2020 - 17:11

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ

ఆది, 02/16/2020 - 17:47

"అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ" హదీస్ వివరణ సంక్షిప్తంగా...

అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ

"అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ" హదీస్ వివరణ సంక్షిప్తంగా...

తన కుమార్తెకు దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి నాలుగు తాకీదులు

శని, 02/15/2020 - 16:36

తన కుమార్తెకు పడుకునే ముందు పాఠించవలసిన కొన్ని నియమాలను గురించి వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఉల్లేఖనం.

ఫాతిమా జహ్రా,దైవప్రవక్త,నియమాలు.

తన కుమార్తెకు పడుకునే ముందు పాఠించవలసిన కొన్ని నియమాలను గురించి వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఉల్లేఖనం.

ఐదు పూట్ల సామూహిక నమాజు యొక్క పుణ్యం

శని, 02/15/2020 - 15:50

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి నోట సామూహిక నమాజు యొక్క పుణ్యాన్ని వివరించే ఒక హదీసు.

సామూహిక నమాజు,దైవప్రవక్త,పుణ్యం.

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి నోట సామూహిక నమాజు యొక్క పుణ్యాన్ని వివరించే ఒక హదీసు.

హజ్రత్ అబూబక్ర్ పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

గురు, 02/13/2020 - 11:49

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్: “ఒకవేళ నేను ఎవరినైన నా మిత్రుని గా నిశ్చయించుకోవాలనుకుంటే అబూబక్ర్ నే నిశ్చయించే వాడిని”

హజ్రత్ అబూబక్ర్ పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్: “ఒకవేళ నేను ఎవరినైన నా మిత్రుని గా నిశ్చయించుకోవాలనుకుంటే అబూబక్ర్ నే నిశ్చయించే వాడిని”

హజ్రత్ అబూబక్ర్ యొక్క ఈమాన్ విలువ

బుధ, 02/12/2020 - 17:31

ఒకవేళ హజ్రత్ అలీ[అ.స] లేదా మిగతా సహాబీయులకు అబూబక్ర్ యొక్క గొప్ప ఈమాన్ గురించి తెలిసుంటే అతనితో బైఅత్‌ని ఏమాత్రం నిరాకరించే వారే కాదు...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ యొక్క ఈమాన్ విలువ-2‎

ఒకవేళ హజ్రత్ అలీ[అ.స] లేదా మిగతా సహాబీయులకు అబూబక్ర్ యొక్క గొప్ప ఈమాన్ గురించి తెలిసుంటే అతనితో బైఅత్‌ని ఏమాత్రం నిరాకరించే వారే కాదు...

గౌరవానికి కారణాలు హదీసులలో

శని, 02/01/2020 - 18:14

గౌరవానికి కారణాలు మసూముల హదీసులలో.

గౌరవం,దైవప్రవక్త,విధేయత.

గౌరవానికి కారణాలు మసూముల హదీసులలో.

దైవప్రవక్త[అ.స] భార్యకు చెందిన ఆస్తి

శని, 01/18/2020 - 18:15

దైవప్రవక్త[అ.స] భార్యకు చెందిన ఆస్తి ప్రముఖ రావీ అయిన ఇబ్నె అబ్బాస్ మాటల్లో...

దైవప్రవక్త[అ.స] భార్యకు చెందిన ఆస్తి

దైవప్రవక్త[అ.స] భార్యకు చెందిన ఆస్తి ప్రముఖ రావీ అయిన ఇబ్నె అబ్బాస్ మాటల్లో...

అజ్ఞానుల లక్షణాలు

ఆది, 01/12/2020 - 15:38

అజ్ఞానులు పది లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ...

అజ్ఞానుల లక్షణాలు

అజ్ఞానులు పది లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ...

దైవప్రవక్త[స.అ]కు అల్లాహ్ ఆజ్ఞలు

శని, 01/11/2020 - 17:08

దైవప్రవక్త[స.అ]కు అల్లాహ్ కొన్ని చర్యలను నిర్వర్తించమని ఆదేశించెను ఆ ఆదేశముల వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ]కు అల్లాహ్ ఆజ్ఞలు

దైవప్రవక్త[స.అ]కు అల్లాహ్ కొన్ని చర్యలను నిర్వర్తించమని ఆదేశించెను ఆ ఆదేశముల వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - దైవప్రవక్త
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14