దుఆయె ముజీర్

ఆది, 05/19/2019 - 10:38

పవిత్ర రమజాన్ మాసంలో 13, 14 మరియు 15వ తారీఖులలో చదవవలసిన దుఆయె ముజీర్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ.

దుఆయె ముజీర్

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీమ్
సుబ్హానక యా అల్లాహు, తఆలైత‎ యా రహామాను, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా రహీము, తఆలైత‎ యా కరీము, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా మలికు, తఆలైత‎ యా మాలికు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖుద్దూసు, తఆలైత‎ యా సలాము, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా మొఅ’మిను, తఆలైత‎ యా ముహైమిను, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా అౙీ ౙు, తఆలైత‎ యా జబ్బారు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా మతకబ్బిరు, తఆలైత‎ యా ముతజబ్బిరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖాలిఖు, తఆలైత‎ యా బారివు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముసవ్విరు, తఆలైత‎ యా ముఖద్దిరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా హాదీ, తఆలైత‎ యా బాఖీ, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా వహ్హాబు, తఆలైత‎ యా తవ్వాబ్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఫత్తాహు, తఆలైత‎ యా ముర్తాహు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా సయ్యిదీ, తఆలైత‎ యా మౌలాయ, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖరీబు, తఆలైత‎ యా రఖీబు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముబ్దివు, తఆలైత‎ యా ముఈదు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా హమీదు, తఆలైత‎ యా మజీద్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖదీము, తఆలైత‎ యా అౙీము, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా గఫూరు, తఆలైత‎ యా షకూరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా షాహిదు, తఆలైత‎ యా షహీదు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా హన్నాను, తఆలైత‎ యా మన్నాను, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా బాయిసు, తఆలైత‎ యా వారిసు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముహ్ఈ, తఆలైత‎ యా ముమీతు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా షఫీఖు, తఆలైత‎ యా రఫీఖు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా అనీసు, తఆలైత‎ యా మూనిసు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా జలీలు, తఆలైత‎ యా జమీలు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖబీరు, తఆలైత‎ యా బసీరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా హపియ్యు, తఆలైత‎ యా మలియ్యు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా మఅబూదు, తఆలైత‎ యా మౌజూదు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా గఫ్ఫారు, తఆలైత‎ యా ఖహ్హారు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా మౙ్-కూరు తఆలైత‎ యా మష్కూరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా జవాదు, తఆలైత‎ యా మఆౙు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా జమాలు, తఆలైత‎ యా జలాలు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా సాబిఖు, తఆలైత‎ యా రాౙిఖు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా సాదిఖు, తఆలైత‎ యా ఫాలిఖు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా సమీవు, తఆలైత‎ యా సరీవు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా రఫీవు, తఆలైత‎ యా బదీవు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఫఅ-అలు, తఆలైత‎ యా ముత్ఆలు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖాౙీ, తఆలైత‎ యా రాౙీ, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖాహిరు, తఆలైత‎ యా తాహిరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఆలిము, తఆలైత‎ యా హాకిము, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా దాయిము, తఆలైత‎ యా ఖాయిము, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఆసిము, తఆలైత‎ యా ఖాసిము, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా గనీయ్యు, తఆలైత‎ యా ముగ్నీ, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా వఫియ్యు, తఆలైత‎ యా ఖవియ్యు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా కాఫీ, తఆలైత‎ యా షాఫీ, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముఖద్దిము, తఆలైత‎ యా ముఅఖ్ఖిరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా అవ్వలు, తఆలైత‎ యా ఆఖిరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ౙాహిరు, తఆలైత‎ యా బాతిను, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా రజావు, తఆలైత‎ యా ముర్తజా, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ౙల్ మన్ని, తఆలైత‎ యా ౙత్ తౌల్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా హయ్యు, తఆలైత‎ యా ఖయ్యూమ్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా వాహిదు, తఆలైత‎ యా అహదు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా సయ్యిదు, తఆలైత‎ యా సమదు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖదీరు, తఆలైత‎ యా కబీర్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా వాలీ, తఆలైత‎ యా ముతఆలీ(ఆలీ), అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
‎ సుబ్హానక యా అలియ్యు, తఆలైత‎ యా అఅలా, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా వలియ్యు, తఆలైత‎ యా మౌలా, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ౙారివు, తఆలైత‎ యా బారివు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖాఫిజు, తఆలైత‎ యా రాఫివు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముఖ్సితు, తఆలైత‎ యా జామివు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముఇౙ్ౙు, తఆలైత‎ యా ముౙిల్లు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా హాఫిౙు, తఆలైత‎ యా హఫీౙు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఖాదిరు, తఆలైత‎ యా ముఖ్తదిర్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా అలీము, తఆలైత‎ యా హలీమ్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా హకము, తఆలైత‎ యా హకీము, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముఅ.తీ, తఆలైత‎ యా మానివు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ౙార్రు, తఆలైత‎ యా నాఫివు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముజీబు, తఆలైత‎ యా హసీబు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఆదిలు, తఆలైత‎ యా ఫాసిలు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా లతీఫు, తఆలైత‎ యా షరీఫ్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా రబ్బు, తఆలైత‎ యా హఖ్ఖు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా మాజిదు, తఆలైత‎ యా వాజిదు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా అఫువ్వు, తఆలైత‎ యా మున్తఖిము, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా వాసివు, తఆలైత‎ యా మువస్సివు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా రవూఫు, తఆలైత‎ యా అతూఫు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఫర్దు, తఆలైత‎ యా విత్రు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముఖీతు, తఆలైత‎ యా ముహీతు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా వకీలు, తఆలైత‎ యా అద్లు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముబీను, తఆలైత‎ యా మతీను, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా బర్రు, తఆలైత‎ యా వదూదు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా నూరు, తఆలైత‎ యా మునవ్విరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా నసీరు, తఆలైత‎ యా నాసిర్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా సబూరు, తఆలైత‎ యా సాబిర్, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముహ్‌సీ, తఆలైత‎ యా మున్‌షివు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా సుబ్హాను, తఆలైత‎ యా దయ్యాను, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ముగీసు, తఆలైత‎ యా గియాసు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ఫాతిరు, తఆలైత‎ యా హాౙిరు, అజిర్నా మినన్ నారి యా ముజీర్,
సుబ్హానక యా ౙల్ ఇౙ్ౙి వల్ జమాల్, తబారక్త యా ౙల్ జబరూతి వల్ జలాల్,
సుబ్హానక లా ఇలాహ ఇల్లా అంత, సుబ్హానక ఇన్నీ కుంతు మినౙ్ ౙాలిమీన్,
ఫస్ తజబ్నా లహు వ నజ్జైనాహు మినల్ గమ్మి వ కౙాలిక నున్ జిల్ మొఅ’మినీన్, వ సొల్లల్లాహు అలా సయ్యిదినా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహి అజ్మయీన్, వల్ హందు లిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్, వ హస్బునల్లాహు వ నిఅమల్ వకీల్, వలా హౌల వలా ఖువ్వత ఇల్లా బిలాలహిల్ అలియ్యిల్ అౙీమ్.

రిఫ్రెన్
మఫాతీహుల్ జినాన్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8