శుక్రవారం దుఆ

గురు, 07/12/2018 - 14:44

శుక్రవారం రోజు చదవవలసిన దుఆ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులో.

శుక్రవారం దుఆ

అల్ హందు లిల్లాహిల్ అవ్వలి ఖబ్లల్ ఇన్షాయి వల్ ఇహ్యా, వల్ ఆఖిరి బఅద ఫనాయిల్ అష్యాయిల్ అలీమిల్లజీ లా యన్సీ మన్ జకరహు వలా యన్ఖుసు మన్ షకరహు వలా యఖీబు మన్ దఆహు వలా యఖ్తఉ రజాఅ మన్ రజాహ్, అల్లాహుమ్మ ఇన్ని ఉష్హిదుక వ కఫఆ బిక షహీదన్ వ ఉష్హిదు జమీఅ మలాయికతిక వ సుక్కాన సమావాతిక వ హమలత అర్షిక వ మన్ బఅస్త మిన్ అంబియాయిక వ రుసులిక వ అన్ షఅత్ మిన్ అస్నాఫి ఖల్ఖిక ఇన్నీ అష్హదు అన్నక అంతల్లాహు లా ఇలాహ ఇల్లా అంత వహ్దక లా షరీక లక వలా అదీల వ లా ఖుల్ఫ లి ఖౌలిక వలా తబ్దీల వ అన్న ముహమ్మదన్ సొల్లల్లాహు అలైహి వ ఆలిహి అబ్దుక వ రసూలక అద్దీ మ హమ్మల్తహు ఇలల్ ఇబాది వ జాహద ఫిల్లాహి అజ్జవజల్ల హఖ్ఖ జిహాది వ అన్నహు బష్షర బిమా హువా హఖ్ఖ మినస్సవాబి వ అన్జర బిమా హువ అస్దఖ మినల్ ఇఖాబ్, అల్లాహుమ్మ సబ్బిత్నీ అలా దీనిక వ అహ్యయ్తనీ వలా తుజిగ్ ఖల్బీ బఅద ఇజ్ హదైతనీ వ హబ్లీ మిన్ లదున్క రహ్మతన్ ఇన్నక అంతల్ వహ్హాబ్, సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ అలా ఆలి ముహమ్మదివ వజ్అల్నీ మిన్ అత్బాయిహి వ షీఅతిహి వ హ్షుర్నీ ఫీ జుమ్రతిహ్, వ వఫ్ఫిఖ్నీ లి అదాయి ఫర్జిల్ జుముఆతి వ మా ఔజబ్త అలయ్య ఫీహి మినత్తాఆతి వ ఖసమ్త లి అహ్లిహా మినల్ అతాయి ఫీ యౌమిల్ జజాయి ఇన్నక అంతల్ అజీజుల్ హకీమ్.[మఫాతీహుల్ జినాన్, పేజీ70]

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ అబ్బాస్ ఖుమ్మీ, మఫాతీహుల్ జినాన్, మతర్జిమ్ ఇలాహీ ఖుమ్షెయి, ఇంతెషారాతె ఉస్వహ్, 1379.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10