హదీసె కిసా

ఆది, 07/15/2018 - 14:48

ఎవరైన తన ఇంట్లో శుఖశాంతులు రావాలనుకుంటే ఈ హదీసే కిసాను తప్పకుండా చదవాలి. అరబీ రాని వారికోసం దాని ఉచ్చారణ తెలుగులో.

హదీసె కిసా

(అన్ జాబిరిబ్ని అబ్దిల్లాహిల్ అన్సారీ, అన్ ఫాతిమతజ్జహ్రా అలైహిస్సలాము బింతి రసూలిల్లాహ్) ఖాల సమి’తు దఖల అలయ్య అబీ రసూలుల్లాహి ఫి బ’జిల్ అయ్యామ్, ఫ ఖాల “అస్సలాము అలైక యా ఫాతిమహ్, ఫ ఖుల్తు వ అలైకస్సలామ్” ఖాల “ఇన్ని అజిదు ఫి బదని జు’ఫా, ఫ ఖుల్తు ఉయీజుక బిల్లాహి యా అబతాహు మినజ్జు’ఫ్” ఫ ఖాల “యా ఫాతిమతు ఈతీనీ బిల్ కిసాయిల్ యమానీ ఫ గత్తీనీ బిహ్” ఫ అతైతుహు బిల్ కిసాయిల్ యమానీ, ఫ గత్తైతుహు బిహి వ సిర్‌తు అన్‌జురు ఇలైహి వ ఇజా వజ్‌హుహు యతల’లవు కఅన్నహుల్ బద్రు ఫి లైలతి తమామిహి వ కమాలిహ్, ఫమా కానత్ ఇల్లా సాఅతవ్ వ ఇజా బి వలదియల్ హసన్, ఖద్ అఖ్‌బల వ ఖాల అస్సలాము అలైక యా వుమ్మాహ్, ఫ ఖుల్తు వ అలైకస్సలాము యా ఖుర్రత ఐనీ వ తమరత ఫుఆదీ  ఫ ఖాల యా వుమ్మాహు ఇన్నీ అషుమ్ము ఇందకి రాయిహతన్ కఅన్నహా రాయిహతు జద్దీ రసూలిల్లాహ్, ఫ ఖుల్తు న’మ్ ఇన్న జద్దక తహ్‌తల్ కిసా ఫ అఖ్బలల్ హసను నహ్వల్ కిసా, వ ఖాల అస్సలాము అలైక్ యా జద్దాహు యా రసూలల్లాహ్, అ త’జను లీ అన్ అద్‌ఖుల మఅక తహ్‌తల్ కిసా, ఖాల వ అలైకస్సలాము యా వలదీ వ యా సాహిబ హౌజీ ఖద్ అజింతు లక్, ఫమా కానత్ ఇల్లా సాఅతవ్ వ ఇజా బి వలదియల్ హుసైన్, ఖద్ అఖ్‌బల వ ఖాల అస్సలాము అలైక యా వుమ్మాహ్, ఫ ఖుల్తు వ అలైకస్సలాము యా వలదీ వ యా ఖుర్రత ఐనీ వ తమరత ఫుఆదీ ఫ ఖాల యా వుమ్మాహు ఇన్నీ అషుమ్ము ఇందకి రాయిహతన్ కఅన్నహా రాయిహతు జద్దీ రసూలిల్లాహ్, ఫ ఖుల్తు న’మ్ ఇన్న జద్దక వ అఖాక తహ్‌తల్ కిసా, ఫ దనల్ హుసైను నహ్వల్ కిసా, వ ఖాల అస్సలాము అలైక యా జద్దాహు యా మనిఖ్తారహుల్లాహ్, అ త’జను లీ అన్ అద్‌ఖుల మఅకుమా తహ్‌తల్ కిసా, ఖాల వ అలైకస్సలాము యా వలదీ వ యా షాఫిఅ వుమ్మతీ ఖద్ అజింతు లక్, ఫ దఖల మఅహుమా తహ్‌తల్ కిసా,(సలవాత్) ఫ అఖ్బల ఇంద జాలిక అబుల్ హసన్, అలీయ్యుబ్ను అబీతాలిబ్, వ ఖాల అస్సలాము అలైకి యా బింత రసూలిల్లాహ్,  ఫ ఖుల్తు వ అలైకస్సలాము యా అబల్ హసని వ యా అమీరల్ మొమినీన్ ఫ ఖాల యా ఫాతిమతు ఇన్ని అషుమ్ము ఇందకి రాయిహతన్ క అన్నహా రాయిహతు అఖీ వబ్ని అమ్మీ రసూలిల్లాహ్, ఫ ఖుల్తు న’మ్ హా హువ మ’ వలదైక తహ్‌తల్ కిసా, ఫ అఖ్బల అలీయ్యున్ నహ్వల్ కిసా, వ ఖాల అస్సలాము అలైక యా రసూలల్లాహ్, అ త’జను లీ అన్ అకూన మఅకుమ్ తహ్‌తల్ కిసా, ఖాల వ అలైకస్సలాము యా అఖీ వ యా వసీయ్యి వ ఖలీఫతీ వ సాహిబ లివాయీ ఖద్ అజింతు లక్, ఫ దఖల అలియ్యున్ తహ్‌తల్ కిసా,(సలవాత్) తుమ్మ ఆతైతు నహ్వల్ కిసా, వ ఖుల్తు అస్సలాము అలైక యా అబతాహ్ రసూలిల్లాహ్, అ త’జను లీ అన్ అకూన మఅకుమ్ తహ్‌తల్ కిసా, ఖాల వ అలైకిస్సలాము యా బింతి వ యా బిజ్‌అతీ ఖద్ అజింతు లక్, ఫ దఖల్తు తహ్‌తల్ కిసా, ఫ లమ్మక్‌తమల్నా జమీఅన్ తహ్‌తల్ కిసా, అఖజ అబీ రసూలుల్లాహి బి తరఫయిల్ కిసా, వ ఔమఅ బియదిహిల్ యుమ్నా అలస్సమా, వ ఖాల అల్లాహుమ్మ ఇన్న హావులాయి అహ్లుబైతి వ ఖాస్సతి లహ్‌ముహుమ్ లహ్‌మీ, వ దముహుమ్ దమీ, యు’లిమునీ మా యు’లిముహుమ్, వ యహ్‌జునునీ మా యహ్‌జునుహుమ్, అన హర్‌బున్ లిమన్ హారబహుమ్, వ సిల్‌మున్ లిమన్ సాలమహుమ్, వ అదువ్వుల్ లిమన్ ఆదాహుమ్, వ ముహిబ్బున్ లిమన్ అహబ్బహుమ్, ఇన్నహుమ్ మిన్నీ వ అనా మిన్‌హుమ్, ఫజ్‌అల్ సలవాతిక వ బరకాతిక వ రహ్‌మతిక వ గుఫ్రానక వ రిజ్వానక అలయ్య వ అలైహిం, వ అజ్‌హిబ్ అన్‌హుముర్రిజ్‌సా వ తహ్హిర్ హుమ్ తత్‌హీరా, ఫ ఖాలల్లాహు అజ్జ వ జల్ల యా మలాయికతీ వ యా సుక్కాన సమావాతీ ఇన్ని మా ఖలఖ్‌తు సమాఅమ్ మబ్‌నియ్యహ్, వలా అర్‌జమ్ మద్‌హియ్యహ్, వలా ఖమరమ్ మునీరా, వలా షంసం ముదీఅహ్, వలా ఫలకయ్ యదూరు వలా బహ్‌రయ్ యజ్రీ, వలా ఫుల్‌కయ్ యస్రీ ఇల్లా ఫీ మహబ్బతి హావులాయిల్ ఖమ్‌సతిల్లజీన హుమ్ తహ్‌తల్ కిసా, ఫ ఖాలల్ అమీను జిబ్రాయీల్, యా రబ్బి వ మన్ తహ్‌తల్ కిసా, ఫ ఖాల అజ్జ వ జల్ల హుమ్ అహ్లు బైతిన్నుబువ్వహ్, వ మ’దినుర్రిసాలహ్, హుమ్ ఫాతిమతు వ అబూహా వ బ’లుహా వ బనూహా,(సలవాత్) ఫ ఖాల జిబ్రాయీలు యా రబ్బి అ త’జనూ లీ అన్ అహ్‌బిత ఇలల్ అర్‌జి లి అకూన మ’హుమ్ సాదిసా, ఫ ఖాలల్లాహు న’మ్ ఖద్ అజింతు లక్, ఫ హబతల్ అమీను జబ్రాయీలు వ ఖాల అస్సలాము అలైక యా రసూలల్లాహి అల్ అలియ్యుల్ అ’లా యఖ్‌రవూకస్సలాము వ యఖుస్సుక బిత్తహియ్యతి వల్ ఇక్రామ్, వ యఖూలు లక వ ఇజ్జతీ వ జలాలీ, ఇన్నీ మా ఖలఖ్ తు సమాఅమ్ మబ్‌నియ్యహ్, వలా అర్‌జం మద్‌హియ్యహ్, వలా ఖమరమ్ మునీరా, వలా షంసం ముజీఅహ్, వలా ఫలకయ్ యదూరు వలా బహ్‌రయ్ యజ్రీ, వలా ఫుల్‌కయ్ యస్రీ ఇల్లా లి అజ్‌లికుం, వ మహబ్బతికుం, వ ఖద్ అజిన లీ అన్ అద్‌ఖుల మఅకుం, ఫ హల్ త’జను లీ యా రసూలల్లాహ్, ఫ ఖాల రసూలల్లాహ్, వ అలైకస్సలాము యా అమీన వహ్‌యిల్లాహ్, ఇన్నహు న’మ్ ఖద్ అజింతు లక్, ఫ దఖల జిబ్రాయీలు మఅనా తహ్‌తల్ కిసా, (సలవాత్) ఫ ఖాల లి అబీ ఇన్నల్లాహ ఖద్ ఔహా ఇలైకుం యఖూలు “ఇన్నమ యురీదుల్లాహు లి యుజ్‌హిబ అన్‌కుముర్రిజ్‌స అహ్లల్ బైతి వ యుతహ్హిరకుమ్ తత్‌హీరా”. ఫ ఖాలా అలీయ్యున్ లి అబీ యా రసూలల్లాహి అఖ్‌బిర్‌ని మా లిజులుసినా హాజా తహ్‌తల్ కిసాయి మినల్ ఫజ్లి ఇందల్లాహ్, ఫ ఖాలన్నబియ్యు సొల్లల్ ల్లాహు అలైహి వ ఆలిహ్, వల్లజీ బఅసనీ బిల్ హఖ్ఖి నబీయ్యా, వస్తఫానీ బిర్రిసాలతి నజీయ్యా, మా జుకిర ఖబరునా హాజా ఫీ మహ్‌ఫిలిమ్ మిమ్ మహాఫిలి అహ్లిల్ అర్‌జి వ ఫీహి జమ్‌వుమ్ మిన్ షీఅతినా వ ముహిబ్బీనా ఇల్లా వ నజలత్ అలైహిముర్రహ్‌మహ్, ఫ ఖాలా అలీయ్యున్ అలైహిస్సలామ్, ఇజవ్ వల్లాహి ఫుజ్నా వ ఫాజ షీఅతునా వ రబ్బిల్ క’బహ్, ఫ ఖాల అబీ రసూలుల్లాహి సొల్లల్‌ల్లాహు అలైహి వ ఆలిహ్, యా అలీయ్యు వల్లజీ బఅసనీ బిల్ హఖ్ఖి నబీయ్యా, వస్తఫానీ బిర్రిసాలతి నజీయ్యా, మా జుకిర ఖబరునా హాజా ఫీ మహ్‌ఫిలిమ్ మిమ్ మహాఫిలి అహ్లిల్ అర్‌జి వ ఫీహి జమ్‌వుమ్ మిన్ షీఅతినా వ ముహిబ్బీనా వ ఫీహిం మహ్‌మూమున్ ఇల్లా వ ఫర్రజల్లాహు హమ్మహ్, వలా మగ్‌మూమున్ ఇల్లా వ కషఫల్లాహు గమ్మహ్, వలా తాలిబు హాజతిన్ ఇల్లా వ ఖజల్లాహు హాజతహ్, ఫ ఖాలా అలీయ్యున్ అలైహిస్సలామ్, ఇజవ్ వల్లాహి ఫుజ్నా వ సయిద్‌నా వ కజాలిక షీఅతునా ఫాజూ వ సుయిదూ ఫీద్దునియా వల్ ఆఖిరహ్, వ రబ్బిల్ క’బహ్.[మఫాతీహుల్ జినాన్, పేజీ1266]

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ అబ్బాస్ ఖుమ్మీ, మఫాతీహుల్ జినాన్, మతర్జిమ్ ఇలాహీ ఖుమ్షెయి, ఇంతెషారాతె ఉస్వహ్, 1379.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
10 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10