శుక్రవారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 11:38

గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ మహ్దీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

శుక్రవారం జియారత్

అస్సలాము అలైక యా హుజ్జతల్లాహి ఫీ అర్జిహ్, అస్సలాము అలైక యా ఐనల్లాహి ఫీ ఖల్ఖిహ్, అస్సలాము అలైక యా నూరల్లాహిల్లజీ యహ్తదీ బిహిల్ ముహ్తదూన వ యుఫర్రహు బిహి అనిల్ ము’మినీన్, అస్సలాము అలైక అయ్యుహల్ ముహజ్జబుల్ ఖాయిఫ్, అస్సలాము అలైక అయ్యుహల్ వలీయ్యున్నాసిహ్, అస్సలాము అలైక యా సఫీనతన్నజాహ్, అస్సలాము అలైక యా ఐనల్ హయాహ్, అస్సలాము అలైక సొల్లల్లాహు అలైక వ అలా ఆలి బైతికత్తయ్యిబీనత్తాహిరీన్, అస్సలాము అలైక అజ్జలల్లాహు లక మా వఅదక మినన్నస్రి వ జుహూరిల్ అమ్ర్, అస్సలాము అలైక యా మౌలాయ అనా మౌలాక ఆరిఫుమ్ బి ఔలాక వ ఉఖ్రాక అతఖర్రబు ఇలల్లాహి తఆలా బిక వ బి ఆలి బైతిక వన్తజిరు జుహూరక వ జుహూరల్ హఖ్ఖి అలా యదైక్, వ అస్అలుల్లాహ అన్ యుసల్లియ అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలి ముహమ్మద్, వ అన్ యజ్అలనీ మినల్ ముంతజిరీన లక వత్తాబెయీన వన్నాసిరీన లక అలా అఅదాయిక వల్ ముస్తష్హదీన బైన యదైక ఫీ జుమ్లతి ఔలియాయిక యా మౌలాయ యా సాహిబజ్జమాని సలవాతుల్లాహి అలైక వ అలా ఆలి బైతిక హాజా యౌముల్ జుముఅతి వ హువ యౌముకల్ ముతవఖ్ఖివు ఫీహి జుహూరుక వల్ ఫరజు ఫీహి లిల్ ము’మినీన అలా యదైక వ ఖత్లుల్ కాఫిరీన బిసైఫిక వ అనా యా మౌలాయ ఫీహి జైఫుక వ జారుక వ అంత యా మౌలాయ కరీముమ్ మిన్ ఔలాదిల్ కిరామి వ మామూరున్ బిజ్జియాఫతి వల్ ఇజారహ్, ఫ అజిఫ్నీ వ అజిర్నీ సలవాతుల్లాహి అలైక వ అలా అహ్లి బైతికత్తాహిరీన్.[మఫాతీహుల్ జినాన్, పేజీ120]

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ అబ్బాస్ ఖుమ్మీ, మఫాతీహుల్ జినాన్, మతర్జిమ్ ఇలాహీ ఖుమ్షెయి, ఇంతెషారాతె ఉస్వహ్, 1379.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11