ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్

బిడియం యొక్క పది వంతులు

శని, 06/29/2019 - 06:42

బియానికి మరియు మానానికి  పది భాగాలుంటే వాటి నుండి  9 వంతులు స్ర్తీలలో ఉంటాయి మరి అవి ఏ ఏ పనులు చేస్తే సిగ్గు మాలినతనం వస్తుంది ...

బిడియం యొక్క పది వంతులు

బియానికి మరియు మానానికి  పది భాగాలుంటే వాటి నుండి  9 వంతులు స్ర్తీలలో ఉంటాయి మరి అవి ఏ ఏ పనులు చేస్తే సిగ్గు మాలినతనం వస్తుంది ...

సరైన హదీస్ సూచనలు

బుధ, 06/26/2019 - 07:53

సరైన హదీస్ ను అసత్యపు హదీస్ నుండి వేరు చేయడానికి వివరించబడ్డ కొన్ని పరిమాణాల వివరణ...

సరైన హదీస్ సూచనలు

సరైన హదీస్ ను అసత్యపు హదీస్ నుండి వేరు చేయడానికి వివరించబడ్డ కొన్ని పరిమాణాల వివరణ...

వష్ షమ్స్ సూరహ్ ఉచ్చారణం

బుధ, 06/26/2019 - 02:59

కొన్ని ముస్తహబ్ నమాజులలో మరియు రమజాన్ మరియు బక్రీద్ పండగ రోజు చేసే నమాజులలో పఠించే వష్ షమ్స్ సూరహ్ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులొ.

వష్ షమ్స్ సూరహ్ ఉచ్చారణం

కొన్ని ముస్తహబ్ నమాజులలో మరియు రమజాన్ మరియు బక్రీద్ పండగ రోజు చేసే నమాజులలో పఠించే వష్ షమ్స్ సూరహ్ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులొ.

సూర్యచంద్రులూ నా ప్రభువులు

ఆది, 06/16/2019 - 05:01

ఎప్పటికీ నక్షత్రాలు మరియు సూర్యచంద్రులూ నా ప్రభువులు కాలేరు అని తన నిదర్శనాన్ని వ్యక్తం చేసిన ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్[అ.స] పలుకులు ఖుర్ఆన్ లో

సూర్యచంద్రులూ నా ప్రభువులు

ఎప్పటికీ నక్షత్రాలు మరియు సూర్యచంద్రులూ నా ప్రభువులు కాలేరు అని తన నిదర్శనాన్ని వ్యక్తం చేసిన ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్[అ.స] పలుకులు ఖుర్ఆన్ లో

తమనూ మరియు ఇతరులను శోకానికి గురిచేసే వ్యక్తులు

ఆది, 06/09/2019 - 10:14

తమనూ మరియు ఇతరులను శోకానికి గురిచేసే వ్యక్తుల గురించి వివరిస్తున్న హదీస్...

తమనూ మరియు ఇతరులను శోకానికి గురిచేసే వ్యక్తులు

తమనూ మరియు ఇతరులను శోకానికి గురిచేసే వ్యక్తుల గురించి వివరిస్తున్న హదీస్...

తమ ధిక్కారానికి తామే కారణమైన వ్యక్తులు

ఆది, 06/02/2019 - 10:20

తమ ధిక్కారానికి తామే కారణమైన ఎనిమిది వ్యక్తులు ఎవరు అన్న విషయం పై హదీస్ వివరణ...

తమ ధిక్కారానికి తామే కారణమైన వ్యక్తులు

తమ ధిక్కారానికి తామే కారణమైన ఎనిమిది వ్యక్తులు ఎవరు అన్న విషయం పై హదీస్ వివరణ...

మస్జిద్ యొక్క లాభాలు

శని, 06/01/2019 - 05:44

మస్జిద్ కు వెళ్తూ వస్తూ ఉండటం ద్వార మీకు అనుగ్రహాలు లభిస్తాయి అని వివరిస్తున్న అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] యొక్క రివాయత్ ఉల్లేఖనం...

మస్జిద్ యొక్క లాభాలు

మస్జిద్ కు వెళ్తూ వస్తూ ఉండటం ద్వార మీకు అనుగ్రహాలు లభిస్తాయి అని వివరిస్తున్న అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] యొక్క రివాయత్ ఉల్లేఖనం...

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై బాధ్యతులు

గురు, 05/23/2019 - 07:58

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై ఏడు బాధ్యతులు ఉన్నాయి అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్ వివరణ.

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై బాధ్యతులు

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై ఏడు బాధ్యతులు ఉన్నాయి అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్ వివరణ.

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు

బుధ, 05/15/2019 - 15:34

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు ఎవరో తెలియపరుస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ వివరణ...

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు ఎవరో తెలియపరుస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 3