ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు

బుధ, 05/15/2019 - 15:34

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు ఎవరో తెలియపరుస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ వివరణ...

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు ఎవరో తెలియపరుస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ వివరణ...

ఇష్టపడే వారి పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి

బుధ, 05/15/2019 - 15:14

ఇష్టపడే వారి పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని ఇమామ్ చాలా మంచిగా వివరించారు.

ఇష్టపడే వారి పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి

ఇష్టపడే వారి పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని ఇమామ్ చాలా మంచిగా వివరించారు.

ఏడు ఆకాశముల పేర్లూ మరియు వాటి రంగులు

మంగళ, 05/14/2019 - 11:50

ఏడు ఆకాశాముల పేర్లూ మరియు వాటి రంగులు వివరిస్తున్న ఇమామ్ యొక్క హదీస్ ఉల్లేఖనం.

ఏడు ఆకాశముల పేర్లూ మరియు వాటి రంగులు

ఏడు ఆకాశాముల పేర్లూ మరియు వాటి రంగులు వివరిస్తున్న ఇమామ్ యొక్క హదీస్ ఉల్లేఖనం.

శాపగ్రస్తులైన ఆరు సమూహాలు

శుక్ర, 05/03/2019 - 07:28

ఆరు సమూహాలు శాపగ్రస్తులు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] రివాయత్ ఉల్లేఖనం.

శాపగ్రస్తులైన ఆరు సమూహాలు

ఆరు సమూహాలు శాపగ్రస్తులు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] రివాయత్ ఉల్లేఖనం.

ప్రళయదినాన కఠిన శిక్షకు గురి అయ్యే ఏడుగురు

శుక్ర, 05/03/2019 - 07:27

ప్రళయదినాన కఠిన శిక్షకు గురి అయ్యే ఏడుగురు వ్యక్తుల గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] యొక్క రివాయత్ ఉల్లేఖనం.

ప్రళయదినాన కఠిన శిక్షకు గురి అయ్యే ఏడుగురు

ప్రళయదినాన కఠిన శిక్షకు గురి అయ్యే ఏడుగురు వ్యక్తుల గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] యొక్క రివాయత్ ఉల్లేఖనం.

మంచిమాట యొక్క ఐదు అనుగ్రహాలు

సోమ, 04/29/2019 - 07:59

మనం నిత్య జీవితంలో మాటలు మాట్లాడే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మాటలు లేకుండా రోజు గడవదు. అలా అని అసలు మాట్లాడ కుండా రోజు గడపలేం కూడా...

మంచిమాట యొక్క ఐదు అనుగ్రహాలు

మనం నిత్య జీవితంలో మాటలు మాట్లాడే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మాటలు లేకుండా రోజు గడవదు. అలా అని అసలు మాట్లాడ కుండా రోజు గడపలేం కూడా...

ఆకాశ ద్వారాలు తెరవబడే సమయాలు

శని, 04/27/2019 - 15:37

 ఆకాశ ద్వారాలు తెరవబడే సమయాలను వివరిస్తున్న అమీరుల్ మొమినీన్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] రివాయత్.

 ఆకాశ ద్వారాలు తెరవబడే సమయాలు

 ఆకాశ ద్వారాలు తెరవబడే సమయాలను వివరిస్తున్న అమీరుల్ మొమినీన్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] రివాయత్.

వీటిని చెడుగా భావించకండి

గురు, 04/25/2019 - 03:07

దైవప్రవవక్త[స.అ] నాలుగు వాటిని సూచించి వీటిని మీరు చెడుగా భావించకండి అందులో మీకు మేలు ఉంది అని వివరించిన రివాయత్ వివరణ.

వీటిని చెడుగా భావించకండి

దైవప్రవవక్త[స.అ] నాలుగు వాటిని సూచించి వీటిని మీరు చెడుగా భావించకండి అందులో మీకు మేలు ఉంది అని వివరించిన రివాయత్ వివరణ.

ఈ ఐదుగురి సహవాసం మంచిదికాదు

బుధ, 04/24/2019 - 13:12

ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] తన కుమారునితో ఐదుగురి సహవాసం మంచిది కాదు అని బోధిస్తున్న రివాయత్ వివరణ.

ఈ ఐదుగురి సహవాసం మంచిదికాదు

ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] తన కుమారునితో ఐదుగురి సహవాసం మంచిది కాదు అని బోధిస్తున్న రివాయత్ వివరణ.

యాసీన్ సూరహ్ యొక్క ప్రభావం

సోమ, 04/15/2019 - 03:03

యాసీన్ సూరహ్ ను పఠింస్తే అది పది రకాల అనుగ్రహాలకు కారణం అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ వివరణ.

యాసీన్ సూరహ్ యొక్క ప్రభావం

యాసీన్ సూరహ్ ను పఠింస్తే అది పది రకాల అనుగ్రహాలకు కారణం అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ వివరణ.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 1