వహాబీయులు

సహాబీయుల మరలిపోవటం పై వివరణ

ఆది, 11/10/2019 - 16:13

దైవప్రవక్త[స.అ] సహాబీయులు ఇస్లాం నుండి మరలిపోయారు, అంటే ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం...

సహాబీయుల మరలిపోవటం పై వివరణ

దైవప్రవక్త[స.అ] సహాబీయులు ఇస్లాం నుండి మరలిపోయారు, అంటే ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం...

Subscribe to RSS - వహాబీయులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9