అలీ

ఏకాంతంలో పవిత్రత

మంగళ, 04/02/2019 - 06:20

ఏకాంతంలో కూడా చెడు ప్రవర్తనలకు దూరంగా ఉండడం అసలైన షియా లక్షణం అని వివరిస్తున్న సంఘటన.

ఏకాంతంలో కూడా చెడు ప్రవర్తనలకు దూరంగా ఉండడం అసలైన షియా లక్షణం అని వివరిస్తున్న సంఘటన.

నా దుస్తులు నా సొంత డబ్బులివి...

మంగళ, 04/02/2019 - 05:35

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క న్యాయమైన పాలనను సూచిస్తున్న ఒక సంఘటన.

నా దుస్తులు నా సొంత డబ్బులివి...

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క న్యాయమైన పాలనను సూచిస్తున్న ఒక సంఘటన.

ఒకే పాపానికి ఐదు వేరు వేరు శిక్షలు

బుధ, 03/20/2019 - 05:06

ఉమర్ వద్దకు వచ్చిన ఒక సమస్యను ఇమామ్ అలీ[అ.స] తీర్మానించారు. అందుకు కారణమేమిటీ అన్న విషయాన్ని సూచిస్తున్న సంఘటన.

ఒకే పాపానికి ఐదు వేరు వేరు శిక్షలు

ఉమర్ వద్దకు వచ్చిన ఒక సమస్యను ఇమామ్ అలీ[అ.స] తీర్మానించారు. అందుకు కారణమేమిటీ అన్న విషయాన్ని సూచిస్తున్న సంఘటన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్

మంగళ, 03/19/2019 - 11:40

హజ్రత్ అలీ[అ.స] యొక్క స్వచ్ఛతను నిదర్శించి ఖందఖ్ యుద్ధం సమయంలో జరిగిన సంఘన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్

హజ్రత్ అలీ[అ.స] యొక్క స్వచ్ఛతను నిదర్శించి ఖందఖ్ యుద్ధం సమయంలో జరిగిన సంఘన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు ఒక వ్యాపారి

సోమ, 03/18/2019 - 11:23

హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ అధికార కాలంలో జరిగిన ఒక సంఘటన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు దుకాణం యజమాని

హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ అధికార కాలంలో జరిగిన ఒక సంఘటన.

కష్టాలతో కృంగిపోవద్దు!

సోమ, 02/25/2019 - 21:04

కష్టాలు,సమస్యలనేవి ఈ లోకంలో సహజమే కానీ కష్టాలనేవి ఎల్లపుడూ ఉండవు మరియు పరిష్కారము లేని సమస్యలనేవి కూడా ఉండవు,కష్టాల తరువాత సుఖాలు కూడా వస్తాయి మరియు సమస్యలనేవి పరిష్కరింపబడతాయి. 

కష్టాలతో కృంగిపోవద్దు!

కష్టాలు,సమస్యలనేవి ఈ లోకంలో సహజమే కానీ కష్టాలనేవి ఎల్లపుడూ ఉండవు మరియు పరిష్కారము లేని సమస్యలనేవి కూడా ఉండవు,కష్టాల తరువాత సుఖాలు కూడా వస్తాయి మరియు సమస్యలనేవి పరిష్కరింపబడతాయి. 

ఫాతిమా జహ్ర[స.అ]ల వారి ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త నోట

శని, 02/23/2019 - 19:25

హజ్రత్ ఫాతిమ జహ్ర[స.అ]ల వారి ప్రాముఖ్యతను వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ]ల వారి హదీసులు.

ఫాతిమా జహ్ర[స.అ]ల వారి ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త నోట

హజ్రత్ ఫాతిమ జహ్ర[స.అ]ల వారి ప్రాముఖ్యతను వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ]ల వారి హదీసులు.

సజ్దా ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

శని, 02/02/2019 - 10:52

నమాజ్ లో యొక్క రుక్న్(మాలం)లలో నుండి ఒకటి సజ్దా అనగా సాష్టాంగం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] హదీస్ వివరణ.

సజ్దా ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

నమాజ్ లో యొక్క రుక్న్(మాలం)లలో నుండి ఒకటి సజ్దా అనగా సాష్టాంగం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] హదీస్ వివరణ.

ఫిదక్ పై హజ్రత్ అలీ[అ.స] నిదర్శనం

మంగళ, 01/29/2019 - 15:56

“ఫిదక్” తోట ఎక్కడ ఉంది? దానిని ఎవరు ఎవరికి కానుకగా ఇచ్చారు? అది చివరికి ఎవరికి కానుకగా ఇవ్వబడిందో వారికి దక్కిందా?

ఫిదక్ పై హజ్రత్ అలీ[అ.స] నిదర్శనం

“ఫిదక్” తోట ఎక్కడ ఉంది? దానిని ఎవరు ఎవరికి కానుకగా ఇచ్చారు? అది చివరికి ఎవరికి కానుకగా ఇవ్వబడిందో వారికి దక్కిందా?

ఆలోచన ఫలితం

బుధ, 01/23/2019 - 09:34

ఆలోచన ద్వార అంతర్ దృష్టి ప్రాణాలతో ఉంటుంది. మనిషి యొక్క అంతర్ దృష్టి సరిగా ఉంటే మనిషి ఎక్కడున్నా సద్గుణాలకు ప్రతీకగా ఉంటాడు.

ఆలోచన ఫలితం

ఆలోచన ద్వార అంతర్ దృష్టి ప్రాణాలతో ఉంటుంది. మనిషి యొక్క అంతర్ దృష్టి సరిగా ఉంటే మనిషి ఎక్కడున్నా సద్గుణాలకు ప్రతీకగా ఉంటాడు.

పేజీలు

Subscribe to RSS - అలీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 1