ఖిలాఫత్

హజ్రత్ అలీ[అ.స] పట్ల అభిప్రాయబేధం

మంగళ, 05/12/2020 - 11:46

ఒక రకంగా హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ కాలంలో వారితో అభిప్రాయబేధం లేదా యుద్ధానికి గల కారణాలు...

హజ్రత్ అలీ[అ.స] పట్ల అభిప్రాయబేధం

ఒక రకంగా హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ కాలంలో వారితో అభిప్రాయబేధం లేదా యుద్ధానికి గల కారణాలు...

అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ

ఆది, 02/16/2020 - 17:47

"అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ" హదీస్ వివరణ సంక్షిప్తంగా...

అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ

"అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ" హదీస్ వివరణ సంక్షిప్తంగా...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

గురు, 02/13/2020 - 11:49

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్: “ఒకవేళ నేను ఎవరినైన నా మిత్రుని గా నిశ్చయించుకోవాలనుకుంటే అబూబక్ర్ నే నిశ్చయించే వాడిని”

హజ్రత్ అబూబక్ర్ పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్: “ఒకవేళ నేను ఎవరినైన నా మిత్రుని గా నిశ్చయించుకోవాలనుకుంటే అబూబక్ర్ నే నిశ్చయించే వాడిని”

సాక్ష్యం లేని ఖిలాఫత్

బుధ, 01/15/2020 - 15:27

నిజం చెప్పాలంటే హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌కు ఎటువంటి మతపరమైన సాక్ష్యం లేదు...

సాక్ష్యం లేని ఖిలాఫత్

నిజం చెప్పాలంటే హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌కు ఎటువంటి మతపరమైన సాక్ష్యం లేదు...

కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను

మంగళ, 01/14/2020 - 14:46

సఅద్ బిన్ ఇబాదహ్ "కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను" అని అన్నారు...

కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను

సఅద్ బిన్ ఇబాదహ్ "కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను" అని అన్నారు...

ఖిలాఫత్ చొక్కా

మంగళ, 01/14/2020 - 14:35

ఖిలాఫత్ ను ఒక చొక్కాగా ఉపమానించి, దానిపై హక్కులేకున్నా సరే ఎవరు ఖిలాఫత్ ను లాక్కున్నారో వివరించిన ఇమామ్ హదీస్...

ఖిలాఫత్ చొక్కా

ఖిలాఫత్ ను ఒక చొక్కాగా ఉపమానించి, దానిపై హక్కులేకున్నా సరే ఎవరు ఖిలాఫత్ ను లాక్కున్నారో వివరించిన ఇమామ్ హదీస్...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా

సోమ, 01/13/2020 - 19:01

అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా ఉంది అందు మూలంగానే మస్జిదున్నబీలో అతని బైఅత్ చేయబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా

అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా ఉంది అందు మూలంగానే మస్జిదున్నబీలో అతని బైఅత్ చేయబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఖలీఫా నిర్ధారణ పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం

ఆది, 07/29/2018 - 15:10

అల్లాహ్ యే ఖలీఫాను నియమిస్తాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయతుల నిదర్శనం.

ఖలీఫా నిర్ధారణ పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం

అల్లాహ్ యే ఖలీఫాను నియమిస్తాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయతుల నిదర్శనం.

ఖలీఫా నిర్ధారణ

ఆది, 07/29/2018 - 15:02

ఖలీఫా అనగా ఉత్తరాథికారి, అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ప్రతీ ప్రవక్తకు ఉత్తరాధికారిని అల్లాహ్ యే నియమించాడు. అది అల్లాహ్ యొక్క హక్కు.

ఖలీఫా నిర్ధారణ

ఖలీఫా అనగా ఉత్తరాథికారి, అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ప్రతీ ప్రవక్తకు ఉత్తరాధికారిని అల్లాహ్ యే నియమించాడు. అది అల్లాహ్ యొక్క హక్కు.

Subscribe to RSS - ఖిలాఫత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19