ఆదమ్

శుక్రవారం యొక్క ఐదు ప్రాముఖ్యతలు

సోమ, 05/06/2019 - 04:26

శుక్రవారానికి ఐదు ప్రాముఖ్యతలన్నాయి అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

శుక్రవారం యొక్క ఐదు ప్రాముఖ్యతలు

శుక్రవారానికి ఐదు ప్రాముఖ్యతలన్నాయి అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

హాబీల్ మరియు ఖాబీల్ సంఘటన ఖుర్ఆన్ లో

మంగళ, 12/25/2018 - 18:23

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొట్టమొదటి ప్రవక్త అయిన హజ్రత్ ఆదమ్[అ.స] యొక్క కుమారులైన హాబీల్ మరియు ఖాబీల్ సంఘటన ఖుర్ఆన్ ఉల్లేఖన ప్రకారం.

హాబీల్ మరియు ఖాబీల్ సంఘటన ఖుర్ఆన్ లో

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొట్టమొదటి ప్రవక్త అయిన హజ్రత్ ఆదమ్[అ.స] యొక్క కుమారులైన హాబీల్ మరియు ఖాబీల్ సంఘటన ఖుర్ఆన్ ఉల్లేఖన ప్రకారం.

హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తలు

శని, 12/15/2018 - 16:47

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొదటి ప్రవక్త ఆదమ్[అ.స] కుమాడైన హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తల పేర్లు.

హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తలు

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొదటి ప్రవక్త ఆదమ్[అ.స] కుమాడైన హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తల పేర్లు.

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యత

మంగళ, 07/31/2018 - 11:47

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యత గురించి అహ్లెసున్నత్ హదీసుల ప్రకారంగా కొన్ని అంశాలు.

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యత

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యత గురించి అహ్లెసున్నత్ హదీసుల ప్రకారంగా కొన్ని అంశాలు.

Subscribe to RSS - ఆదమ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9