ఆత్మగౌరవం

ఆత్మగౌరవం

సోమ, 01/21/2019 - 15:02

ఆత్మగౌరవం మరియు ఆత్మాభిమానం కలిగి ఉన్న మనిషి గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క మొదటి ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ[అ.స] హదీస్.

ఆత్మగౌరవం

ఆత్మగౌరవం మరియు ఆత్మాభిమానం కలిగి ఉన్న మనిషి గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క మొదటి ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ[అ.స] హదీస్.

ఆత్మగౌరవం

మంగళ, 08/07/2018 - 09:45

మీరు ఎన్ని కష్టాలకు గురి అయినా సరే, ఒకరి ముందు మొరపెట్టుకోకండి, ఒకరు తన కష్టాలను చెప్పక ముందే మీ స్థాయికి తగ్గ సహాయం చేయడం మరవకండి.

ఆత్మగౌరవం

మీరు ఎన్ని కష్టాలకు గురి అయినా సరే, ఒకరి ముందు మొరపెట్టుకోకండి, ఒకరు తన కష్టాలను చెప్పక ముందే మీ స్థాయికి తగ్గ సహాయం చేయడం మరవకండి.

Subscribe to RSS - ఆత్మగౌరవం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12