సహాయం

దీపం ఆర్పి అర్జీని వినడం

శుక్ర, 07/05/2019 - 12:16

సహాయం కోరడానికి వచ్చిన వారితో ఇమామ్ ప్రవర్తన మరియు దాని గొప్పకారణాన్ని వివరిస్తున్న సంఘటన...

దీపం ఆర్పి అర్జీని వినడం

సహాయం కోరడానికి వచ్చిన వారితో ఇమామ్ ప్రవర్తన మరియు దాని గొప్పకారణాన్ని వివరిస్తున్న సంఘటన...

సంపుర్ణ స్వచ్ఛత

బుధ, 06/19/2019 - 15:28

ఎదుటివారికి సహాయం చేశామా లేదా అనే అలోచన మాత్రమే ఉండాలి అంతేగాని చేసిన చిన్న సహాయం కూడా అందరికి తెలియాలి అనే ఆలోచన ఉండకూడదు.

సంపుర్ణ స్వచ్ఛత

ఎదుటివారికి సహాయం చేశామా లేదా అనే అలోచన మాత్రమే ఉండాలి అంతేగాని చేసిన చిన్న సహాయం కూడా అందరికి తెలియాలి అనే ఆలోచన ఉండకూడదు.

అల్లాహ్ సాయానికి కారణం

గురు, 01/31/2019 - 07:17

విశ్వాసుల్లారా!  మీకు అల్లాహ్ సాయం కావాలనుకుంటే మీరు అల్లాహ్ కు సాయం చేయండి.

అల్లాహ్ సాయానికి కారణం

విశ్వాసుల్లారా!  మీకు అల్లాహ్ సాయం కావాలనుకుంటే మీరు అల్లాహ్ కు సాయం చేయండి.

అల్లాహ్ ను వేడుకోండి

ఆది, 08/26/2018 - 11:32

పవిత్ర మాసుముల[అ.స] రివాయతుల అనుసారం, ఎవరైనా సృష్టికర్త నుండి కాకుండా సృష్టితాలతో తన కష్టాలను అర్జించుకుంటారో వారు ఒక రకంగా ఆ సృష్టితాలకు బానిసలవుతారు.

అల్లాహ్ ను వేడుకోండి

పవిత్ర మాసుముల[అ.స] రివాయతుల అనుసారం, ఎవరైనా సృష్టికర్త నుండి కాకుండా సృష్టితాలతో తన కష్టాలను అర్జించుకుంటారో వారు ఒక రకంగా ఆ సృష్టితాలకు బానిసలవుతారు.

ఆత్మగౌరవం

మంగళ, 08/07/2018 - 09:45

మీరు ఎన్ని కష్టాలకు గురి అయినా సరే, ఒకరి ముందు మొరపెట్టుకోకండి, ఒకరు తన కష్టాలను చెప్పక ముందే మీ స్థాయికి తగ్గ సహాయం చేయడం మరవకండి.

ఆత్మగౌరవం

మీరు ఎన్ని కష్టాలకు గురి అయినా సరే, ఒకరి ముందు మొరపెట్టుకోకండి, ఒకరు తన కష్టాలను చెప్పక ముందే మీ స్థాయికి తగ్గ సహాయం చేయడం మరవకండి.

Subscribe to RSS - సహాయం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10