ఖుర్ఆన్

దైవప్రవక్త[స.అ] దౌత్య ప్రత్యేకతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శుక్ర, 12/13/2019 - 15:30

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క దౌత్య ప్రత్యేకతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

దైవప్రవక్త[స.అ] దౌత్య ప్రత్యేకతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క దౌత్య ప్రత్యేకతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

హజ్రత్ ఆయిషా మరియు ఖుర్ఆన్ ఆదేశం

గురు, 11/28/2019 - 12:50

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ఆదేశించెను: “ఇళ్ళల్లోనే ఉండిపొండి. పూర్వపు అజ్ఞాన కాలంలో మాదిరిగా అలంకరణను ప్రదర్శిస్తూ తిరగకండి”[అహ్జాబ్:33]

హజ్రత్ ఆయిషా మరియు ఖుర్ఆన్ ఆదేశం

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ఆదేశించెను: “ఇళ్ళల్లోనే ఉండిపొండి. పూర్వపు అజ్ఞాన కాలంలో మాదిరిగా అలంకరణను ప్రదర్శిస్తూ తిరగకండి”[అహ్జాబ్:33]

ఉమర్ ఉల్లేఖనం ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వెలుగులో

సోమ, 11/11/2019 - 17:49

ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ ఉల్లేఖనం ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వెలుగులో...

ఉమర్ ఉల్లేఖనం ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వెలుగులో

ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ ఉల్లేఖనం ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వెలుగులో...

సహాబీయులందరూ ఉత్తమలు కాలేరు

మంగళ, 11/05/2019 - 15:29

సహాబీయులందరూ ఉత్తమలు కాలేరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సహాబీయులందరూ ఉత్తమలు కాలేరు

సహాబీయులందరూ ఉత్తమలు కాలేరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంగళ, 11/05/2019 - 15:20

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఏమిటి అన్న అంశం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఏమిటి అన్న అంశం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

సహాబీయులు అవిశ్వాసం వైపు మరలిపోతారు

గురు, 10/31/2019 - 17:41

సహాబీయులు అవిశ్వాసం వైపు మరలిపోతారు అన్న విషయాన్ని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయత్...

సహాబీయులు అవిశ్వాసం వైపు మరలిపోతారు

సహాబీయులు అవిశ్వాసం వైపు మరలిపోతారు అన్న విషయాన్ని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయత్...

ఖుర్ఆన్ తిలావత్ యొక్క అనుగ్రహాలు

ఆది, 10/06/2019 - 17:29

.

ఖుర్ఆన్ తిలావత్ యొక్క అనుగ్రహాలు

ఖుర్ఆన్ తిలావత్ యొక్క అనుగ్రహాలు

.

ఖుర్ఆన్ తిలావత్ యొక్క అనుగ్రహాలు

ఉమ్మత్ యొక్క ఉత్తమత్వం

శని, 09/28/2019 - 08:30

ఉమ్మత్ యొక్క ఉత్తమత్వం తిరిగి రావాలంటే అందరు కలిసి శ్రమించాలి...

ఉమ్మత్ యొక్క ఉత్తమత్వం తిరిగి రావాలంటే అందరు కలిసి శ్రమించాలి...

ముహమ్మద్[అ.స] అల్లాహ్ ప్రవక్త

శని, 09/28/2019 - 06:56

ముహమ్మద్[స.అ] అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ యొక్క నిదర్శనం...

ముహమ్మద్[అ.స] అల్లాహ్ ప్రవక్త

ముహమ్మద్[స.అ] అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ యొక్క నిదర్శనం...

ఖుర్ఆన్ మజీద్

శని, 08/03/2019 - 07:17

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరింపబడ్డ అంతిమ పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ మజీద్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఖుర్ఆన్ మజీద్

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరింపబడ్డ అంతిమ పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ మజీద్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9