ఖుర్ఆన్

షియాలు వేరే ఖుర్ఆన్ ను విశ్వసిస్తారా?

సోమ, 03/11/2019 - 15:55

షియా ముస్లిములు వేరే ఖుర్ఆన్ ను విశ్వసిస్తారు అని నిందించే వారికి సమాధనం, సంక్షిప్తంగా.

షియాలు వేరే ఖుర్ఆన్ ను విశ్వసిస్తారా?.

షియా ముస్లిములు వేరే ఖుర్ఆన్ ను విశ్వసిస్తారు అని నిందించే వారికి సమాధనం, సంక్షిప్తంగా.

దైవవాణి యొక్క కొన్ని ఆసక్తికర వివరాలు

బుధ, 03/06/2019 - 16:39

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ దివ్యఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు సంక్షిప్తంగా.

దైవవాణి యొక్క కొన్ని ఆసక్తికర వివరాలు

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ దివ్యఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు సంక్షిప్తంగా.

ఆయతుల్ కుర్సీ

మంగళ, 03/05/2019 - 04:10

ఖుర్ఆన్ యొక్క సురయే బఖరహ్ యొక్క 255, 256, 257 వ ఆయతులను ఆయతుల్ కుర్సీ అంటారు. ఈ ఆయతుల ఉచ్చారణ తెలుగులో....

ఆయతుల్ కుర్సీ

ఖుర్ఆన్ యొక్క సురయే బఖరహ్ యొక్క 255, 256, 257 వ ఆయతులను ఆయతుల్ కుర్సీ అంటారు. ఈ ఆయతుల ఉచ్చారణ తెలుగులో....

ప్రపంచం యొక్క లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

గురు, 02/28/2019 - 09:23

ప్రపంచం యొక్క కొన్ని లక్షణాలను అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆయతులలో ప్రవచించాడు.

ప్రపంచం యొక్క లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ప్రపంచం యొక్క కొన్ని లక్షణాలను అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆయతులలో ప్రవచించాడు.

తౌబహ్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శుక్ర, 02/22/2019 - 18:36

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయతుల ద్వార తౌబహ్(పశ్చాత్తాపం)కు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ సంక్షిప్తింగా.

తౌబహ్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయతుల ద్వార తౌబహ్(పశ్చాత్తాపం)కు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ సంక్షిప్తింగా.

స్వచ్ఛమైన విశ్వాసి ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంగళ, 02/19/2019 - 08:32

కల్మషంలేని మరియు స్వచ్ఛమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్న వారి యొక్క కొన్ని నిశానీలను ఖుర్ఆన్ వివరించింది.

స్వచ్ఛమైన విశ్వాసి ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

కల్మషంలేని మరియు స్వచ్ఛమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్న వారి యొక్క కొన్ని నిశానీలను ఖుర్ఆన్ వివరించింది.

అంతిమదిన ప్రశ్నలు

మంగళ, 02/19/2019 - 08:11

అంతిమ దినాన ప్రశ్నించబడే ప్రశ్నలు ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్ దృష్టిలో

అంతిమదిన ప్రశ్నలు

అంతిమ దినాన ప్రశ్నించబడే ప్రశ్నలు ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్ దృష్టిలో

క్రూర జంతువుల ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

గురు, 02/14/2019 - 19:17

ఖుర్ఆన్ లో కొన్ని క్రూర జంతువుల ప్రస్తావనం ఉంది వాటి అరబీ ఉచ్చారణ మరియు అర్ధాలు.

క్రూర జంతువుల ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

ఖుర్ఆన్ లో కొన్ని క్రూర జంతువుల ప్రస్తావనం ఉంది వాటి అరబీ ఉచ్చారణ మరియు అర్ధాలు.

సాధు జంతువుల ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

గురు, 02/14/2019 - 18:28

ఖుర్ఆన్ లో ప్రవచించబడ్డ సాధు జంతువుల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

సాధు జంతువుల ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

ఖుర్ఆన్ లో ప్రవచించబడ్డ సాధు జంతువుల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

పాపముల అడ్డుగోడ

గురు, 02/07/2019 - 08:29

ఖుర్ఆన్ ఉపదేశాలు అర్ధం కాకపోవడానికి కారణం మనం చేసుకునే పాపములు అవి మనకు మరియు ఖుర్ఆన్ జ్ఞానానికి మధ్య అడ్డుగోడలాంటివి.

పాపముల అడ్డుగోడ

ఖుర్ఆన్ ఉపదేశాలు అర్ధం కాకపోవడానికి కారణం మనం చేసుకునే పాపములు అవి మనకు మరియు ఖుర్ఆన్ జ్ఞానానికి మధ్య అడ్డుగోడలాంటివి.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5