ఖుర్ఆన్

తౌబహ్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శుక్ర, 02/22/2019 - 18:36

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయతుల ద్వార తౌబహ్(పశ్చాత్తాపం)కు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ సంక్షిప్తింగా.

తౌబహ్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయతుల ద్వార తౌబహ్(పశ్చాత్తాపం)కు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ సంక్షిప్తింగా.

స్వచ్ఛమైన విశ్వాసి ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంగళ, 02/19/2019 - 08:32

కల్మషంలేని మరియు స్వచ్ఛమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్న వారి యొక్క కొన్ని నిశానీలను ఖుర్ఆన్ వివరించింది.

స్వచ్ఛమైన విశ్వాసి ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

కల్మషంలేని మరియు స్వచ్ఛమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్న వారి యొక్క కొన్ని నిశానీలను ఖుర్ఆన్ వివరించింది.

అంతిమదిన ప్రశ్నలు

మంగళ, 02/19/2019 - 08:11

అంతిమ దినాన ప్రశ్నించబడే ప్రశ్నలు ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్ దృష్టిలో

అంతిమదిన ప్రశ్నలు

అంతిమ దినాన ప్రశ్నించబడే ప్రశ్నలు ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్ దృష్టిలో

క్రూర జంతువుల ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

గురు, 02/14/2019 - 19:17

ఖుర్ఆన్ లో కొన్ని క్రూర జంతువుల ప్రస్తావనం ఉంది వాటి అరబీ ఉచ్చారణ మరియు అర్ధాలు.

క్రూర జంతువుల ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

ఖుర్ఆన్ లో కొన్ని క్రూర జంతువుల ప్రస్తావనం ఉంది వాటి అరబీ ఉచ్చారణ మరియు అర్ధాలు.

సాధు జంతువుల ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

గురు, 02/14/2019 - 18:28

ఖుర్ఆన్ లో ప్రవచించబడ్డ సాధు జంతువుల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

సాధు జంతువుల ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

ఖుర్ఆన్ లో ప్రవచించబడ్డ సాధు జంతువుల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

పాపముల అడ్డుగోడ

గురు, 02/07/2019 - 08:29

ఖుర్ఆన్ ఉపదేశాలు అర్ధం కాకపోవడానికి కారణం మనం చేసుకునే పాపములు అవి మనకు మరియు ఖుర్ఆన్ జ్ఞానానికి మధ్య అడ్డుగోడలాంటివి.

పాపముల అడ్డుగోడ

ఖుర్ఆన్ ఉపదేశాలు అర్ధం కాకపోవడానికి కారణం మనం చేసుకునే పాపములు అవి మనకు మరియు ఖుర్ఆన్ జ్ఞానానికి మధ్య అడ్డుగోడలాంటివి.

ఆత్మహత్య ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

సోమ, 01/28/2019 - 08:12

ఆత్మహత్య గురించి అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ పవిత్ర గ్రంథం ఏమని ఉపదేశిస్తుంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఆత్మహత్య ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఆత్మహత్య గురించి అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ పవిత్ర గ్రంథం ఏమని ఉపదేశిస్తుంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ నూహ్[అ.స] ఓడ నిర్మాణం

బుధ, 12/26/2018 - 06:20

తఫాను నుండి హజ్రత్ నూహ్[అ.స] మరియు వారిని విశ్వసించినవారిని రక్షణ కలిపించడం కోసం అల్లాహ్ వారిని ఓడను నిర్మించమని ఆదేశించాడు.

హజ్రత్ నూహ్[అ.స]కు ఓడ నిర్మాణ ఆదేశం ఖుర్ఆన్ లో

తఫాను నుండి హజ్రత్ నూహ్[అ.స] మరియు వారిని విశ్వసించినవారిని రక్షణ కలిపించడం కోసం అల్లాహ్ వారిని ఓడను నిర్మించమని ఆదేశించాడు.

హజ్రత్ యహ్యా[అ.స] స్వభావాలు

సోమ, 11/26/2018 - 13:13

ఖుర్ఆన్ యొక్క మర్యమ్ సూరహ్ లో అల్లాహ్ హజ్రత్ యహ్యా[అ.స] యొక్క కొన్ని స్వభావాలను సూచించెను, వాటి సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ యహ్యా[అ.స] స్వభావాలు

ఖుర్ఆన్ యొక్క మర్యమ్ సూరహ్ లో అల్లాహ్ హజ్రత్ యహ్యా[అ.స] యొక్క కొన్ని స్వభావాలను సూచించెను, వాటి సంక్షిప్త వివరణ.

ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

సోమ, 11/05/2018 - 13:28

ఉలమాలు ఖుర్ఆన్ పఠనకు మరియు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని పదాలను సూచించారు. వాటి వివరణ.

ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

ఉలమాలు ఖుర్ఆన్ పఠనకు మరియు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని పదాలను సూచించారు. వాటి వివరణ.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16