ఖుర్ఆన్

ఆత్మహత్య ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

సోమ, 01/28/2019 - 08:12

ఆత్మహత్య గురించి అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ పవిత్ర గ్రంథం ఏమని ఉపదేశిస్తుంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఆత్మహత్య ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఆత్మహత్య గురించి అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ పవిత్ర గ్రంథం ఏమని ఉపదేశిస్తుంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ నూహ్[అ.స] ఓడ నిర్మాణం

బుధ, 12/26/2018 - 06:20

తఫాను నుండి హజ్రత్ నూహ్[అ.స] మరియు వారిని విశ్వసించినవారిని రక్షణ కలిపించడం కోసం అల్లాహ్ వారిని ఓడను నిర్మించమని ఆదేశించాడు.

హజ్రత్ నూహ్[అ.స]కు ఓడ నిర్మాణ ఆదేశం ఖుర్ఆన్ లో

తఫాను నుండి హజ్రత్ నూహ్[అ.స] మరియు వారిని విశ్వసించినవారిని రక్షణ కలిపించడం కోసం అల్లాహ్ వారిని ఓడను నిర్మించమని ఆదేశించాడు.

హజ్రత్ యహ్యా[అ.స] స్వభావాలు

సోమ, 11/26/2018 - 13:13

ఖుర్ఆన్ యొక్క మర్యమ్ సూరహ్ లో అల్లాహ్ హజ్రత్ యహ్యా[అ.స] యొక్క కొన్ని స్వభావాలను సూచించెను, వాటి సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ యహ్యా[అ.స] స్వభావాలు

ఖుర్ఆన్ యొక్క మర్యమ్ సూరహ్ లో అల్లాహ్ హజ్రత్ యహ్యా[అ.స] యొక్క కొన్ని స్వభావాలను సూచించెను, వాటి సంక్షిప్త వివరణ.

ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

సోమ, 11/05/2018 - 13:28

ఉలమాలు ఖుర్ఆన్ పఠనకు మరియు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని పదాలను సూచించారు. వాటి వివరణ.

ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

ఉలమాలు ఖుర్ఆన్ పఠనకు మరియు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని పదాలను సూచించారు. వాటి వివరణ.

ఉౙూ తప్పకుండా చేయాల్నిన సంధర్భాలు

ఆది, 09/02/2018 - 07:18

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ(అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక) యొక్క తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం ఉౙూ తప్పకుండా చేయాల్నిన సంధర్భాల వివరణ.

ఉౙూ తప్పకుండా చేయాల్నిన సంధర్భాలు

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ(అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక) యొక్క తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం ఉౙూ తప్పకుండా చేయాల్నిన సంధర్భాల వివరణ.

ఫత్హ్ సూరహ్

బుధ, 01/31/2018 - 05:04

.పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క 48వ సూరహ్ అయిన “ఫత్హ్” సూరహ్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఫత్హ్ సూరహ్

.పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క 48వ సూరహ్ అయిన “ఫత్హ్” సూరహ్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5