ఇఖ్లాస్

చార్ ఖుల్

బుధ, 03/27/2019 - 10:47

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క చార్ ఖుల్ అనబాడే 109, 112, 113, 114 సూరహ్ ల ఉచ్చారణ తెలుగులో.

చార్ ఖుల్

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క చార్ ఖుల్ అనబాడే 109, 112, 113, 114 సూరహ్ ల ఉచ్చారణ తెలుగులో.

ఇఖ్లాస్ సూరహ్

బుధ, 03/27/2019 - 10:17

ఖుర్ఆన్ యొక్క 112వ సూరహ్ అయిన ఇఖ్లాస్ సూరహ్ యొక్క తెలుసు ఉచ్చారణ మరియు దాని అనువాదం.

ఇఖ్లాస్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 112వ సూరహ్ అయిన ఇఖ్లాస్ సూరహ్ యొక్క తెలుసు ఉచ్చారణ మరియు దాని అనువాదం.

పని స్వచ్ఛత ముగ్గురి వ్యక్తుల విముక్తికి కారణం

మంగళ, 03/19/2019 - 11:30

ఒక గుహలో ఇరుక్కుపోయిన ముగ్గురి వ్యక్తుల కథనం రివాయత్ అనుసారం.

పని స్వచ్ఛత ముగ్గురి వ్యక్తుల విముక్తికి కారణం

ఒక గుహలో ఇరుక్కుపోయిన ముగ్గురి వ్యక్తుల కథనం రివాయత్ అనుసారం.

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం

శని, 01/26/2019 - 06:43

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం ఎవరు? ఒక వ్యక్తి చేసిందా లేక ఒక సమూహం చేసిందా? లేక ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందా? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం ఎవరు? ఒక వ్యక్తి చేసిందా లేక ఒక సమూహం చేసిందా? లేక ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందా? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఇఖ్లాస్ యొక్క తరగతులు

శుక్ర, 08/24/2018 - 07:28

మేము చేసే పని యొక్క స్వచ్ఛత మరియు ఇఖ్లాస్ ను బట్టి మన స్థానం నిర్ణయించబడుతుంది. ఎవరు ఎంత ఇఖ్లాస్ కలిగి ఉంటే వారు అంత అల్లాహ్ కు దగ్గర అవుతారు.

ఇఖ్లాస్ యొక్క తరగతులు

మేము చేసే పని యొక్క స్వచ్ఛత మరియు ఇఖ్లాస్ ను బట్టి మన స్థానం నిర్ణయించబడుతుంది. ఎవరు ఎంత ఇఖ్లాస్ కలిగి ఉంటే వారు అంత అల్లాహ్ కు దగ్గర అవుతారు.

ఇఖ్లాస్

గురు, 08/23/2018 - 07:08

ఇఖ్లాస్ అనగా కల్మషంలేని పని, అల్లాహ్ కోసమే అమలు చేయడం, అల్లాహ్ పట్ల విధేయత చూపడం.

ఇఖ్లాస్

ఇఖ్లాస్ అనగా కల్మషంలేని పని, అల్లాహ్ కోసమే అమలు చేయడం, అల్లాహ్ పట్ల విధేయత చూపడం.

Subscribe to RSS - ఇఖ్లాస్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6