ఆషూరా

జియరతే ఆషూరా యొక్క ప్రతిఫలం

గురు, 01/31/2019 - 11:19

కొన్ని దూఅ లను చదవటం గురించి పవిత్ర మాసూములు చాలా తాకీదు చేసి ఉన్నారు,అలాంటి దూఅ లలో నుండి "జియరతే ఆషూరా" ఒకటి. 

జియరతే ఆషూరా యొక్క ప్రతిఫలం

కొన్ని దూఅ లను చదవటం గురించి పవిత్ర మాసూములు చాలా తాకీదు చేసి ఉన్నారు,అలాంటి దూఅ లలో నుండి "జియరతే ఆషూరా" ఒకటి. 

అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల అగౌరవ ప్రవర్తన

ఆది, 09/09/2018 - 12:19

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల అగౌరవంగా ప్రవర్తించిన వారికి ఏమయ్యింది అన్న విషయంపై ఆషూరా రోజు జరిగిన సంగతి వివరణ.

అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల అగౌరవ ప్రవర్తన

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల అగౌరవంగా ప్రవర్తించిన వారికి ఏమయ్యింది అన్న విషయంపై ఆషూరా రోజు జరిగిన సంగతి వివరణ.

జియారతె ఆషూరా

సోమ, 08/27/2018 - 17:18

ఆషూరా రోజు చదవవలసిన జియారత్లు చాలా ఉన్నాయి. వాటి నుండి ప్రఖ్యాతి చెందిన జియారత్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ ఇది.

జియారతె ఆషూరా

ఆషూరా రోజు చదవవలసిన జియారత్లు చాలా ఉన్నాయి. వాటి నుండి ప్రఖ్యాతి చెందిన జియారత్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ ఇది.

Subscribe to RSS - ఆషూరా
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18