ఉమర్

తెలిసి చేసిన తప్పు

బుధ, 01/15/2020 - 16:03

ఖిలాఫత్ పదవిని తెలిసో తెలియకో దక్కించుకొని ఉంటే అహ్లెబైత్[అ.స] క్షమించేవారు కాని...

తెలిసి చేసిన తప్పు

ఖిలాఫత్ పదవిని తెలిసో తెలియకో దక్కించుకొని ఉంటే అహ్లెబైత్[అ.స] క్షమించేవారు కాని...

అబూబక్ర్ బైఅత్ అకస్మాత్తుగా జరిగింది

సోమ, 01/13/2020 - 19:09

హజ్రత్ అబూబక్ర్ బైఅత్ అకస్మాత్తుగా జరిగింది అని వారి ప్రాణ మిత్రులైన ఉమర్ ఉల్లేఖించారు...

అబూబక్ర్ బైఅత్ అకస్మాత్తుగా జరిగింది

హజ్రత్ అబూబక్ర్ బైఅత్ అకస్మాత్తుగా జరిగింది అని వారి ప్రాణ మిత్రులైన ఉమర్ ఉల్లేఖించారు...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ అంగీకరణలు

శుక్ర, 12/20/2019 - 09:06

హజ్రత్ అబూబక్ర్ తాను చేసిన మూడు పనుల గురించి అవి చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అని వ్యక్తం చేశారు అని చరిత్రలో ఉంది

హజ్రత్ అబూబక్ర్ అంగీకరణలు

హజ్రత్ అబూబక్ర్ తాను చేసిన మూడు పనుల గురించి అవి చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అని వ్యక్తం చేశారు అని చరిత్రలో ఉంది

అహ్లె సఫీనహ్ వారు

ఆది, 12/15/2019 - 13:10

అహ్లె సఫీనహ్ విశ్వాసం ఉత్తమ సహాబీయలు విశ్వాసానికి మించినది అని వివరించే సహీ బుఖారీ గ్రంథం యొక్క హదీస్...

అహ్లె సఫీనహ్ వారు

అహ్లె సఫీనహ్ విశ్వాసం ఉత్తమ సహాబీయలు విశ్వాసానికి మించినది అని వివరించే సహీ బుఖారీ గ్రంథం యొక్క హదీస్...

దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తెను నిరాశ పరిచినవారు

శని, 11/16/2019 - 13:59

దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తె అయిన ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] నిరాశ పరిచినవారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తెను నిరాశ పరిచినవారు

దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తె అయిన ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] నిరాశ పరిచినవారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఉమర్ ఉల్లేఖనం ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వెలుగులో

సోమ, 11/11/2019 - 17:49

ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ ఉల్లేఖనం ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వెలుగులో...

ఉమర్ ఉల్లేఖనం ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వెలుగులో

ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ ఉల్లేఖనం ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వెలుగులో...

సహాబీయుల అంగీకరణ

సోమ, 11/11/2019 - 16:45

అంతిమ సమయంలో ఉమర్ మరియు అబూబక్ర్ ఏమన్నారు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సహాబీయుల అంగీకరణ

అంతిమ సమయంలో ఉమర్ మరియు అబూబక్ర్ ఏమన్నారు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఉమర్ మరియు ఇబ్నె అబ్బాస్ సంభాషణం

శని, 11/09/2019 - 13:52

ఉమర్ చివరి సమయంలో అతని మరియు ఇబ్నె అబ్బాస్ మధ్య జరిగిన సంభాషణం...

ఉమర్ మరియు ఇబ్నె అబ్బాస్ సంభాషణం

ఉమర్ చివరి సమయంలో అతని మరియు ఇబ్నె అబ్బాస్ మధ్య జరిగిన సంభాషణం...

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను మార్చిన ఉమర్

గురు, 11/07/2019 - 15:15

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను మరియు ఖుర్ఆన్ స్పష్టమైన ఆదేశాలను మార్చిన ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్...

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను మార్చిన ఉమర్

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను మరియు ఖుర్ఆన్ స్పష్టమైన ఆదేశాలను మార్చిన ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్...

ఉమర్ జ్ఞానం

గురు, 10/31/2019 - 17:26

ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ జ్ఞానం మరియు తెలివి యొక్క లెక్కలేనివన్ని సంఘటనలు చదవవచ్చు...

ఉమర్ జ్ఞానం

ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ జ్ఞానం మరియు తెలివి యొక్క లెక్కలేనివన్ని సంఘటనలు చదవవచ్చు...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఉమర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14