ఉమర్

దైవప్రవక్త[స.అ]ను కష్టం కలిపించటం

గురు, 03/21/2019 - 05:58

ఏ విషయం దైవప్రవక్త[స.అ]ను కష్టం కలిగిస్తుంది అన్న విషయం పై ఒక రివాయత్ నిదర్శనం.

దైవప్రవక్త[స.అ]ను కష్టం కలిగించినట్లు

ఏ విషయం దైవప్రవక్త[స.అ]ను కష్టం కలిగిస్తుంది అన్న విషయం పై ఒక రివాయత్ నిదర్శనం.

ఒకే పాపానికి ఐదు వేరు వేరు శిక్షలు

బుధ, 03/20/2019 - 05:06

ఉమర్ వద్దకు వచ్చిన ఒక సమస్యను ఇమామ్ అలీ[అ.స] తీర్మానించారు. అందుకు కారణమేమిటీ అన్న విషయాన్ని సూచిస్తున్న సంఘటన.

ఒకే పాపానికి ఐదు వేరు వేరు శిక్షలు

ఉమర్ వద్దకు వచ్చిన ఒక సమస్యను ఇమామ్ అలీ[అ.స] తీర్మానించారు. అందుకు కారణమేమిటీ అన్న విషయాన్ని సూచిస్తున్న సంఘటన.

హఫ్సా బింతె ఉమర్

శని, 11/03/2018 - 12:24

ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ యొక్క కుమార్తె అయిన హఫ్సా యొక్క మొదటి భర్త మరణించిన తరువాత ఆమె వివాహం ఎవరితో జరిగింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

హఫ్సా బింతె ఉమర్

ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ యొక్క కుమార్తె అయిన హఫ్సా యొక్క మొదటి భర్త మరణించిన తరువాత ఆమె వివాహం ఎవరితో జరిగింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఐనుల్లాహ్ మరియు యదుల్లాహ్

బుధ, 10/03/2018 - 06:38

హజ్రత్ అలీ[అ.స]ను, ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ కూడా ఐనుల్లాహ్ మరియు యదుల్లాహ్ అని నమ్మేవారు.

ఐనుల్లాహ్ మరియు యదుల్లాహ్

హజ్రత్ అలీ[అ.స]ను, ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ కూడా ఐనుల్లాహ్ మరియు యదుల్లాహ్ అని నమ్మేవారు.

గదీరె ఖుమ్ లో అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్

మంగళ, 08/28/2018 - 10:06

గదీరె ఖుమ్ లో అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ ఇమామ్ అలీ(అ.స)కు అందరికన్నా ముందు శుభాకాంక్షలు తెలియపరిచారని ఉల్లేఖించబడిన ఎన్నో రివాయత్లు ఉన్నాయి.

గదీరె ఖుమ్ లో అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్

గదీరె ఖుమ్ లో అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ ఇమామ్ అలీ(అ.స)కు అందరికన్నా ముందు శుభాకాంక్షలు తెలియపరిచారని ఉల్లేఖించబడిన ఎన్నో రివాయత్లు ఉన్నాయి.

Subscribe to RSS - ఉమర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8