అబూబక్ర్

తెలిసి చేసిన తప్పు

బుధ, 01/15/2020 - 16:03

ఖిలాఫత్ పదవిని తెలిసో తెలియకో దక్కించుకొని ఉంటే అహ్లెబైత్[అ.స] క్షమించేవారు కాని...

తెలిసి చేసిన తప్పు

ఖిలాఫత్ పదవిని తెలిసో తెలియకో దక్కించుకొని ఉంటే అహ్లెబైత్[అ.స] క్షమించేవారు కాని...

అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] మధ్య వివాదం

బుధ, 01/15/2020 - 15:41

అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] మధ్య వివాదం పై ఇరువర్గాల వారూ సమ్మతిస్తారు...

అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] మధ్య వివాదం

అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] మధ్య వివాదం పై ఇరువర్గాల వారూ సమ్మతిస్తారు...

ఖిలాఫత్ చొక్కా

మంగళ, 01/14/2020 - 14:35

ఖిలాఫత్ ను ఒక చొక్కాగా ఉపమానించి, దానిపై హక్కులేకున్నా సరే ఎవరు ఖిలాఫత్ ను లాక్కున్నారో వివరించిన ఇమామ్ హదీస్...

ఖిలాఫత్ చొక్కా

ఖిలాఫత్ ను ఒక చొక్కాగా ఉపమానించి, దానిపై హక్కులేకున్నా సరే ఎవరు ఖిలాఫత్ ను లాక్కున్నారో వివరించిన ఇమామ్ హదీస్...

అలీ[అ.స] లేని ఇజ్మా విలువ లేనిది

మంగళ, 01/14/2020 - 14:22

అబూబక్ర్ బైఅత్ పై ఇజ్మా ఉంది అని అంటారు కాని ఆ ఇజ్మాలో అలీ[అ.స] లేరు, వారు లేని ఇజ్మా విలువ లేనిది...

అలీ[అ.స] లేని ఇజ్మా విలువ లేనిది

అబూబక్ర్ బైఅత్ పై ఇజ్మా ఉంది అని అంటారు కాని ఆ ఇజ్మాలో అలీ[అ.స] లేరు, వారు లేని ఇజ్మా విలువ లేనిది...

అబూబక్ర్ బైఅత్ అకస్మాత్తుగా జరిగింది

సోమ, 01/13/2020 - 19:09

హజ్రత్ అబూబక్ర్ బైఅత్ అకస్మాత్తుగా జరిగింది అని వారి ప్రాణ మిత్రులైన ఉమర్ ఉల్లేఖించారు...

అబూబక్ర్ బైఅత్ అకస్మాత్తుగా జరిగింది

హజ్రత్ అబూబక్ర్ బైఅత్ అకస్మాత్తుగా జరిగింది అని వారి ప్రాణ మిత్రులైన ఉమర్ ఉల్లేఖించారు...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా

సోమ, 01/13/2020 - 19:01

అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా ఉంది అందు మూలంగానే మస్జిదున్నబీలో అతని బైఅత్ చేయబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా

అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా ఉంది అందు మూలంగానే మస్జిదున్నబీలో అతని బైఅత్ చేయబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ అంగీకరణలు

శుక్ర, 12/20/2019 - 09:06

హజ్రత్ అబూబక్ర్ తాను చేసిన మూడు పనుల గురించి అవి చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అని వ్యక్తం చేశారు అని చరిత్రలో ఉంది

హజ్రత్ అబూబక్ర్ అంగీకరణలు

హజ్రత్ అబూబక్ర్ తాను చేసిన మూడు పనుల గురించి అవి చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అని వ్యక్తం చేశారు అని చరిత్రలో ఉంది

హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఈమాన్

ఆది, 12/15/2019 - 13:23

అబూబక్ర్ ఈమాన్ ఉమ్మతీయుల ఈమాన్ కు మించినది అని వివరిస్తున్న నకిలీ రివాయత్ వివరణ...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఈమాన్

అబూబక్ర్ ఈమాన్ ఉమ్మతీయుల ఈమాన్ కు మించినది అని వివరిస్తున్న నకిలీ రివాయత్ వివరణ...

ముఅత్తా గ్రంథం నుండి హదీస్ వివరణ

ఆది, 12/15/2019 - 12:55

మాలికీ వర్గ నాయకులై ఇమామ్ మాలిక్ రచించిన ముఅత్తా గ్రంథం నుండి హదీస్ వివరణ...

ముఅత్తా గ్రంథం నుండి హదీస్ వివరణ

మాలికీ వర్గ నాయకులై ఇమామ్ మాలిక్ రచించిన ముఅత్తా గ్రంథం నుండి హదీస్ వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తెను నిరాశ పరిచినవారు

శని, 11/16/2019 - 13:59

దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తె అయిన ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] నిరాశ పరిచినవారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తెను నిరాశ పరిచినవారు

దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తె అయిన ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] నిరాశ పరిచినవారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - అబూబక్ర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13