అహ్లెబైత్[అ.స]

పదవ పాఠం: పంజతనే పాక్

బుధ, 07/17/2019 - 04:53

పంజతనే పాక్ ఎవరూ మరియు ఎందుకు వారిని పంజతనే పాక్ అంటారు మొదలగు అంశాల వివరణ...

పదవ పాఠం: పంజతనే పాక్

పంజతనే పాక్ ఎవరూ మరియు ఎందుకు వారిని పంజతనే పాక్ అంటారు మొదలగు అంశాల వివరణ...

ఖాకె షిఫా

సోమ, 09/10/2018 - 18:06

"ఖాక్" అనగా మట్టి, "షిఫా" అనగా ఆరోగ్యం, స్వస్థత. "ఖాకె షిఫా" అనగా ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే మట్టి అని అర్ధం.

ఖాకె షిఫా

"ఖాక్" అనగా మట్టి, "షిఫా" అనగా ఆరోగ్యం, స్వస్థత. "ఖాకె షిఫా" అనగా ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే మట్టి అని అర్ధం.

అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల మన కర్తవ్యం

ఆది, 09/09/2018 - 11:37

అహ్లె బైత్[అ.స] పట్ల మనకు కొన్ని కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి అని దైవప్రవక్త[స.అ] ఒక రివాయత్ ద్వార తెలియపరిచారు.

అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల మన కర్తవ్యం

అహ్లె బైత్[అ.స] పట్ల మనకు కొన్ని కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి అని దైవప్రవక్త[స.అ] ఒక రివాయత్ ద్వార తెలియపరిచారు.

Subscribe to RSS - అహ్లెబైత్[అ.స]
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9