కర్తవ్యం

అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల మన కర్తవ్యం

ఆది, 09/09/2018 - 11:37

అహ్లె బైత్[అ.స] పట్ల మనకు కొన్ని కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి అని దైవప్రవక్త[స.అ] ఒక రివాయత్ ద్వార తెలియపరిచారు.

అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల మన కర్తవ్యం

అహ్లె బైత్[అ.స] పట్ల మనకు కొన్ని కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి అని దైవప్రవక్త[స.అ] ఒక రివాయత్ ద్వార తెలియపరిచారు.

Subscribe to RSS - కర్తవ్యం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9