మాసం

షాబాన్ మాసపు ప్రాముఖ్యత మాసూముల నోట

గురు, 04/04/2019 - 08:50

షాబాను మాసపు ప్రాముఖ్యతను తెలిపే మాసూముల కొన్ని హదీసులు.

షాబాన్ మాసపు ప్రాముఖ్యత మాసూముల నోట

షాబాను మాసపు ప్రాముఖ్యతను తెలిపే మాసూముల కొన్ని హదీసులు.

సఫర్ మాసం యొక్క సందర్భాలు

బుధ, 10/10/2018 - 10:15

ఇస్లామీయ క్యేలండర్ ప్రకారం “సఫర్” రెండవ మాసం. ఈ మాసంలో జరిగిన ఇస్లామీయ ముఖ్య సంఘటనల వివరణ.

సఫర్ మాసం యొక్క సందర్భాలు

ఇస్లామీయ క్యేలండర్ ప్రకారం “సఫర్” రెండవ మాసం. ఈ మాసంలో జరిగిన ఇస్లామీయ ముఖ్య సంఘటనల వివరణ.

Subscribe to RSS - మాసం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11