ఇద్రీస్

హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తలు

శని, 12/15/2018 - 16:47

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొదటి ప్రవక్త ఆదమ్[అ.స] కుమాడైన హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తల పేర్లు.

హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తలు

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొదటి ప్రవక్త ఆదమ్[అ.స] కుమాడైన హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తల పేర్లు.

ఇద్రీస్ ప్రవక్త[అ.స]

మంగళ, 11/06/2018 - 14:09

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడిన ఒక లక్షా 24 వేల దైవప్రవక్తలలో ఒకరు ప్రవక్త ఇద్రీస్[అ.స], వారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇద్రీస్ ప్రవక్త[అ.స]

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడిన ఒక లక్షా 24 వేల దైవప్రవక్తలలో ఒకరు ప్రవక్త ఇద్రీస్[అ.స], వారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - ఇద్రీస్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14