పవిత్ర మాసూములు

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి సువర్ణ సూక్తులు

మంగళ, 09/03/2019 - 16:40

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి హదీసులలో కొన్నింటిని ఇచట ప్రస్థావించడం జరిగింది. 

ఇమాం హుసైన్[అ.స],సువర్ణ సూక్తులు,ధర్మము.

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి హదీసులలో కొన్నింటిని ఇచట ప్రస్థావించడం జరిగింది. 

ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] నమాజ్

మంగళ, 09/03/2019 - 16:01

దైవప్రవక్త[స.అ] నాలుగొవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] దృష్టిలో నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత...

ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] నమాజ్

దైవప్రవక్త[స.అ] నాలుగొవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] దృష్టిలో నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత...

ఇమామ్ అలీ[అ.స] నమాజ్

మంగళ, 09/03/2019 - 15:52

దైవప్రవక్త[స.అ] మొదటి ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత..

ఇమామ్ అలీ[అ.స] నమాజ్

దైవప్రవక్త[స.అ] మొదటి ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత..

రయ్యాన్ బిన్ షబీబ్ కు ఇమాం రిజ[అ.స] ఉపదేశం

సోమ, 09/02/2019 - 16:42

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారిపై విలపించడానికి గల ప్రాముఖ్యత ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి దృష్టిలో

ఇమాం హుసైన్,అజాదారీ,ఇమాం రిజా.

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారిపై విలపించడానికి గల ప్రాముఖ్యత ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి దృష్టిలో

ఇమాం హుసైన్[అ.స] గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులు

ఆది, 09/01/2019 - 17:45

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి ప్రతిష్టతను తెలియపరిచే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి కొన్ని హదీసులు.

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి ప్రతిష్టతను తెలియపరిచే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి కొన్ని హదీసులు.

మర్వాన్ తో ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి సంభాషణ

ఆది, 09/01/2019 - 11:06

మదీనాలో యజీద్ గవర్నరైన వలీద్ మరియు ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి మధ్య జరిగిన సంభాషణ.

ఇమాం హుసైన్,బై అత్,యజీద్.

మదీనాలో యజీద్ గవర్నరైన వలీద్ మరియు ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి మధ్య జరిగిన సంభాషణ.

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి బలిదానం యొక్క ఉద్దేశం

శని, 08/31/2019 - 18:25

మానవులలో అన్యాయాన్ని వ్యతిరేకించే ధైర్యాన్ని నింపటం,ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య గల తేడాను చూపుటం,దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి షరీయత్ యొక్క పరిరక్షణ,ముస్లిములకు మంచి కొరకు ఆజ్ఞాపించటం మరియు చెడుకు దూరంగా ఉంచడం లాంటివి ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి పవిత్ర బలిదానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు.

ఇమాం హుసైన్,కర్బలా,బలిదానం

మానవులలో అన్యాయాన్ని వ్యతిరేకించే ధైర్యాన్ని నింపటం,ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య గల తేడాను చూపుటం,దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి షరీయత్ యొక్క పరిరక్షణ,ముస్లిములకు మంచి కొరకు ఆజ్ఞాపించటం మరియు చెడుకు దూరంగా ఉంచడం లాంటివి ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి పవిత్ర బలిదానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు.

చెల్లని నాణ్యం

సోమ, 08/05/2019 - 11:45

తెలిసి ఎదుటివారిని మోసగించాలని అనుకోవటం మహా పాపం, వారితో అల్లాహ్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు అనడానికి ఈ సంఘటనే నిదర్శనం.

చెల్లని నాణ్యం

తెలిసి ఎదుటివారిని మోసగించాలని అనుకోవటం మహా పాపం, వారితో అల్లాహ్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు అనడానికి ఈ సంఘటనే నిదర్శనం.

అంతిమ ప్రవక్త

గురు, 08/01/2019 - 04:42

అంతిమ ప్రవక్త ఎవరు మరియు వారి ప్రతిష్ఠతా స్థానం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

అంతిమ ప్రవక్త

అంతిమ ప్రవక్త ఎవరు మరియు వారి ప్రతిష్ఠతా స్థానం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమాం రిజా[అ.స]ల వారి ఉపదేశం.

బుధ, 07/17/2019 - 18:46

ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమాం రిజ[అ.స]ల వారి ఒక ఉపదేశం.

ఇమాం రిజా[అ.స]ల వారి ఉపదేశం.

ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమాం రిజ[అ.స]ల వారి ఒక ఉపదేశం.

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8