పవిత్ర మాసూములు

ముఆవియా అలీ[అ.స]తో సమానం

బుధ, 03/11/2020 - 13:54

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ప్రకారం వారి తరువాత 12 మంది ఉత్తరాధికారులు వస్తారు అయినా ముస్లిములలో కొందరికి వారి గురించి తెలియదు....

ముఆవియా అలీ[అ.స]తో సమానం

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ప్రకారం వారి తరువాత 12 మంది ఉత్తరాధికారులు వస్తారు అయినా ముస్లిములలో కొందరికి వారి గురించి తెలియదు....

స్వర్గపు తలుపులు ఎవరిపై తెరుచుకుంటాయి?

మంగళ, 03/10/2020 - 12:15

స్వర్గపు తలుపులు తెరుచుకోవటానికి కారణమైన ఆరు గుణాలు.

స్వర్గం,ఇమాం అలి,తలుపులు.

స్వర్గపు తలుపులు తెరుచుకోవటానికి కారణమైన ఆరు గుణాలు.

నేను ఋణగ్రస్తుడను

సోమ, 03/09/2020 - 18:07

తను ఎవరికి ఋణగ్రస్తుడై ఉన్నారో తెలిపే ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి ఉల్లేఖనము...

ఋణగ్రస్తుడు,ఇమాం అలి,ఆశించటం.

తను ఎవరికి ఋణగ్రస్తుడై ఉన్నారో తెలిపే ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి ఉల్లేఖనము...

అలి[అ.స] అన్యాయపరుడు కాదు

సోమ, 03/09/2020 - 17:17

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి న్యాయశీలతను మరియు వారి గొప్పతనాన్ని తెలియజేసే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఉపదేశం.

అన్యాయం,ఇమాం అలి,తీర్పు.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి న్యాయశీలతను మరియు వారి గొప్పతనాన్ని తెలియజేసే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఉపదేశం.

ఇతరులను గౌరవించే స్వభావం

సోమ, 03/09/2020 - 14:49

ఇతరులను గౌరవించి వారిని ఆదుకోవటం అనేది మానవుని స్వభావము కావాలని తెలిపే ఒక సంఘటన.

ఇతరులు,ఇమాం అలి,గౌరవించటం

ఇతరులను గౌరవించి వారిని ఆదుకోవటం అనేది మానవుని స్వభావము కావాలని తెలిపే ఒక సంఘటన.

అహంభావం లేని వ్యక్తిత్వం

సోమ, 03/09/2020 - 13:31

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి అహంభావం లేని స్వభావాన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

గర్వం,ఇమాం అలి,వ్యక్తిత్వం.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి అహంభావం లేని స్వభావాన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

సృష్టిలోని జీవరాసుల రకాలు

ఆది, 03/08/2020 - 18:46

సృష్టిలోని జీవరాసుల రకాలు గురించి ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి సంక్షిప్త వివరణ.

సృష్టి,ఇమాం అలి,జీవరాసులు.

సృష్టిలోని జీవరాసుల రకాలు గురించి ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి సంక్షిప్త వివరణ.

న్యాయానికి కట్టుబడి ఉండే స్వభావం

ఆది, 03/08/2020 - 18:25

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి న్యాయానికి కట్టుబడి ఉండే స్వభావాన్ని తెలిపే ఒక సంఘటన.

న్యాయం,ఇమాం అలి,స్వభావం.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి న్యాయానికి కట్టుబడి ఉండే స్వభావాన్ని తెలిపే ఒక సంఘటన.

వెయ్యి రకాతుల నమాజు

ఆది, 03/08/2020 - 15:14

ఒక దుఆ వెయ్యి రకాతుల నమాజుతో సమానం అని తెలిపే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఒక హదీసు.

దుఆ,వెయ్యి రకాతులు,దైవప్రవక్త.

ఒక దుఆ వెయ్యి రకాతుల నమాజుతో సమానం అని తెలిపే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఒక హదీసు.

అప్పు చేయటం ఇష్టం లేదు

ఆది, 03/08/2020 - 14:54

తమ అవసరాలకు మించి ఖర్చులు చేసి అప్పుల బారిన పడొద్దని తెలిపే ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి ఒక సంఘటన.

అప్పు,ఇమాం అలి,అవసరం.

తమ అవసరాలకు మించి ఖర్చులు చేసి అప్పుల బారిన పడొద్దని తెలిపే ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి ఒక సంఘటన.

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10