పవిత్ర మాసూములు

ముతవక్కిల్ మరియు ఇమామ్ అలీ నఖీ[అ.స]

బుధ, 03/20/2019 - 07:22

ముతవక్కిల్ మరియు ఇమామ్ అలీ నఖీ[అ.స] ఇద్దరి మధ్య దుబారా ఖర్చు పై జరిగిన సంభాషణ.

ముతవక్కిల్ మరియు ఇమామ్ అలీ నఖీ[అ.స]

ముతవక్కిల్ మరియు ఇమామ్ అలీ నఖీ[అ.స] ఇద్దరి మధ్య దుబారా ఖర్చు పై జరిగిన సంభాషణ.

ఒకే పాపానికి ఐదు వేరు వేరు శిక్షలు

బుధ, 03/20/2019 - 05:06

ఉమర్ వద్దకు వచ్చిన ఒక సమస్యను ఇమామ్ అలీ[అ.స] తీర్మానించారు. అందుకు కారణమేమిటీ అన్న విషయాన్ని సూచిస్తున్న సంఘటన.

ఒకే పాపానికి ఐదు వేరు వేరు శిక్షలు

ఉమర్ వద్దకు వచ్చిన ఒక సమస్యను ఇమామ్ అలీ[అ.స] తీర్మానించారు. అందుకు కారణమేమిటీ అన్న విషయాన్ని సూచిస్తున్న సంఘటన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్

మంగళ, 03/19/2019 - 11:40

హజ్రత్ అలీ[అ.స] యొక్క స్వచ్ఛతను నిదర్శించి ఖందఖ్ యుద్ధం సమయంలో జరిగిన సంఘన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్

హజ్రత్ అలీ[అ.స] యొక్క స్వచ్ఛతను నిదర్శించి ఖందఖ్ యుద్ధం సమయంలో జరిగిన సంఘన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు ఒక వ్యాపారి

సోమ, 03/18/2019 - 11:23

హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ అధికార కాలంలో జరిగిన ఒక సంఘటన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు దుకాణం యజమాని

హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ అధికార కాలంలో జరిగిన ఒక సంఘటన.

దైవప్రవక్త[స.అ] దయాగుణం

మంగళ, 03/05/2019 - 16:35

దైవప్రవక్త[స.అ]ల వారి దయాగుణాన్ని తెలిపే ఒక చిన్న సంఘటన. 

దైవప్రవక్త[స.అ] దయాగుణం

దైవప్రవక్త[స.అ]ల వారి దయాగుణాన్ని తెలిపే ఒక చిన్న సంఘటన. 

పెళ్లి సంబంధం

బుధ, 02/27/2019 - 18:04

ప్రతీ ఒక్కరు పెళ్లి కోసం జోడీదారుని ఎన్నిక విషయంలో చాలా జాగ్రత్త వహించాలి, ముఖ్యంగా ఆడకూతురి విషయంలో.....

పెళ్లి సంబంధం

ప్రతీ ఒక్కరు పెళ్లి కోసం జోడీదారుని ఎన్నిక విషయంలో చాలా జాగ్రత్త వహించాలి, ముఖ్యంగా ఆడకూతురి విషయంలో.....

ఫాతిమా జహ్ర[స.అ]ల వారి ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త నోట

శని, 02/23/2019 - 19:25

హజ్రత్ ఫాతిమ జహ్ర[స.అ]ల వారి ప్రాముఖ్యతను వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ]ల వారి హదీసులు.

ఫాతిమా జహ్ర[స.అ]ల వారి ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త నోట

హజ్రత్ ఫాతిమ జహ్ర[స.అ]ల వారి ప్రాముఖ్యతను వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ]ల వారి హదీసులు.

హజ్రత్ జహ్రా[స.అ]ల వారి ఆదర్శ జీవితం

శని, 02/23/2019 - 18:07

ఏ సమాజమైతే హజ్రత్ జహ్ర[స.అ] వారి జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటుందో ఆ సమాజం కలహాలు,కుతంత్రాలకు,చెడుకు దూరంగా అన్ని సమాజాలకు ఒక ఆదర్శం అని చెప్పవచ్చు.    

హజ్రత్ జహ్రా[స.అ]ల వారి ఆదర్శ జీవితం

ఏ సమాజమైతే హజ్రత్ జహ్ర[స.అ] వారి జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటుందో ఆ సమాజం కలహాలు,కుతంత్రాలకు,చెడుకు దూరంగా అన్ని సమాజాలకు ఒక ఆదర్శం అని చెప్పవచ్చు.    

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] మరణానికి కారణం

మంగళ, 02/05/2019 - 17:04

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] మరణానికి కారణం కొంతమంది దుర్మార్గుల దౌర్జన్యం అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] హదీస్.

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] మరణానికి కారణం

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] మరణానికి కారణం కొంతమంది దుర్మార్గుల దౌర్జన్యం అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] హదీస్.

ఆదర్శ సమాజం

బుధ, 01/30/2019 - 16:50

ఆదర్శ సమాజం కేవలం దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క అంతిమ ఉత్తరాధికారం ప్రత్యేక్షమయినప్పుడే సంభవిస్తుంది అన్న అంశాన్ని వివరిస్తున్న హదీస్.

ఆదర్శ సమాజం

ఆదర్శ సమాజం కేవలం దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క అంతిమ ఉత్తరాధికారం ప్రత్యేక్షమయినప్పుడే సంభవిస్తుంది అన్న అంశాన్ని వివరిస్తున్న హదీస్.

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 1