ఖిజ్ర్

అల్లాహ్ ప్రసాదించిన ప్రత్యేక జ్ఞానం

బుధ, 02/27/2019 - 17:47

అల్లాహ్ ప్రత్యేక జ్ఞానాన్ని తన ప్రముఖ దాసులకు ప్రసాదించాడు అని ఖుర్ఆన్ వివరిస్తుంది.

అల్లాహ్ ప్రసాదించిన ప్రత్యేక జ్ఞానం

అల్లాహ్ ప్రత్యేక జ్ఞానాన్ని తన ప్రముఖ దాసులకు ప్రసాదించాడు అని ఖుర్ఆన్ వివరిస్తుంది.

హజ్రత్ ఖిజ్ర్ మరియు హజ్రత్ ఇల్యాస్[అ.స]

మంగళ, 11/27/2018 - 19:13

హజ్రత్ ఖిజ్ర్[అ.స] మరియు హజ్రత్ ఇల్యాస్[అ.స] ఇద్దరూ ఒకరేనా లేక వేరు వేరు ప్రవక్తల అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ ఖిజ్ర్ మరియు హజ్రత్ ఇల్యాస్[అ.స]

హజ్రత్ ఖిజ్ర్[అ.స] మరియు హజ్రత్ ఇల్యాస్[అ.స] ఇద్దరూ ఒకరేనా లేక వేరు వేరు ప్రవక్తల అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ ఇల్యాస్[అ.స] ఎవరు?

మంగళ, 11/27/2018 - 19:06

ఖుర్ఆన్ లో ఇల్యాస్ అని గుర్తు చేయబడ్డ ప్రవక్త అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ప్రవక్తలలో ఒకరి పేరా లేక ఇద్రీస్, యహ్యా, ఖిజ్ర్ ప్రవక్తలలో ఎవరో ఒకరిని ఉద్దేశించి సూచించిన పేరా అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ ఇల్యాస్[అ.స] ఎవరు?

ఖుర్ఆన్ లో ఇల్యాస్ అని గుర్తు చేయబడ్డ ప్రవక్త అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ప్రవక్తలలో ఒకరి పేరా లేక ఇద్రీస్, యహ్యా, ఖిజ్ర్ ప్రవక్తలలో ఎవరో ఒకరిని ఉద్దేశించి సూచించిన పేరా అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - ఖిజ్ర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4