దైవవాణి

దైవవాణి యొక్క కొన్ని ఆసక్తికర వివరాలు

బుధ, 03/06/2019 - 16:39

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ దివ్యఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు సంక్షిప్తంగా.

దైవవాణి యొక్క కొన్ని ఆసక్తికర వివరాలు

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ దివ్యఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు సంక్షిప్తంగా.

హజ్రత్ మీకాయీల్[అ.స]

బుధ, 12/05/2018 - 20:22

హజ్రత్ మీకాయీల్[అ.స] యొక్క కర్తవ్యం మరియు వారిని అనుసరించని వారి గురించి ఖుర్ఆన్ సూచన.

హజ్రత్ మీకాయీల్[అ.స]

హజ్రత్ మీకాయీల్[అ.స] యొక్క కర్తవ్యం మరియు వారిని అనుసరించని వారి గురించి ఖుర్ఆన్ సూచన.

Subscribe to RSS - దైవవాణి
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17