హాబీల్

హాబీల్ మరియు ఖాబీల్ సంఘటన ఖుర్ఆన్ లో

మంగళ, 12/25/2018 - 18:23

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొట్టమొదటి ప్రవక్త అయిన హజ్రత్ ఆదమ్[అ.స] యొక్క కుమారులైన హాబీల్ మరియు ఖాబీల్ సంఘటన ఖుర్ఆన్ ఉల్లేఖన ప్రకారం.

హాబీల్ మరియు ఖాబీల్ సంఘటన ఖుర్ఆన్ లో

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొట్టమొదటి ప్రవక్త అయిన హజ్రత్ ఆదమ్[అ.స] యొక్క కుమారులైన హాబీల్ మరియు ఖాబీల్ సంఘటన ఖుర్ఆన్ ఉల్లేఖన ప్రకారం.

Subscribe to RSS - హాబీల్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16