సద్ర్

ఆయతుల్లాహ్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ బాఖిర్ అస్ సద్ర్

మంగళ, 04/02/2019 - 14:21

ఆయతుల్లాహ్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ బాఖిర్ సద్ర్ ల వారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఆయతుల్లాహ్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ బాఖిర్ అస్ సద్ర్

ఆయతుల్లాహ్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ బాఖిర్ సద్ర్ ల వారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఆయతుల్లాహ్ షాహ్రూదీ[ర.అ]

బుధ, 12/26/2018 - 10:20

ఇరాన్ స్వాతంత్రం అనంతరం ఇస్లామీయ అధికారం స్థాపించబడిన తరువాత గత 10 సంవత్సరాలుగా న్యాయవ్యవస్థ అధిపతిగా ఉన్న ఆయతుల్లాహ్ షాహ్రూదీ[ర.అ] జీవితం యొక్క మొదటి అధ్యాయం.

ఆయతుల్లాహ్ షాహ్రూదీ[ర.అ]

ఇరాన్ స్వాతంత్రం అనంతరం ఇస్లామీయ అధికారం స్థాపించబడిన తరువాత గత 10 సంవత్సరాలుగా న్యాయవ్యవస్థ అధిపతిగా ఉన్న ఆయతుల్లాహ్ షాహ్రూదీ[ర.అ] జీవితం యొక్క మొదటి అధ్యాయం.

Subscribe to RSS - సద్ర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14