గొప్పఅనుగ్రహం

గొప్ప అనుగ్రహం

సోమ, 01/28/2019 - 07:54

ప్రాణం అల్లాహ్ తరపు నుండి మనిషికి ప్రసాదించబడిన గొప్ప అనుగ్రహం. దాని పై మనకు ఎంత హక్కు ఉంది అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

గొప్ప అనుగ్రహం

ప్రాణం అల్లాహ్ తరపు నుండి మనిషికి ప్రసాదించబడిన గొప్ప అనుగ్రహం. దాని పై మనకు ఎంత హక్కు ఉంది అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - గొప్పఅనుగ్రహం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16