బాఖిర్

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం ఇమామ్ బాఖిర్[అ.స] దృష్టిలో

గురు, 03/05/2020 - 17:21

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం యొక్క స్థానం పై ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స] వివరణ...

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం ఇమామ్ బాఖిర్[అ.స] దృష్టిలో

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం యొక్క స్థానం పై ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స] వివరణ...

ఆయతుల్లాహ్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ బాఖిర్ అస్ సద్ర్

మంగళ, 04/02/2019 - 14:21

ఆయతుల్లాహ్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ బాఖిర్ సద్ర్ ల వారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఆయతుల్లాహ్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ బాఖిర్ అస్ సద్ర్

ఆయతుల్లాహ్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ బాఖిర్ సద్ర్ ల వారి గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

అబద్ధం

సోమ, 02/11/2019 - 18:24

అబద్ధం చెప్పడాన్ని ఇస్లాం నిషేదిస్తుంది అని తెలిసి కూడా ఎవరైనా అబద్ధం చెబుతున్నాడూ అంటే అతడు పాపము చేస్తున్నాడు అని అర్ధం, అలాంటి వాడి మటలను నమ్మకూడదు.

అబద్ధం

అబద్ధం చెప్పడాన్ని ఇస్లాం నిషేదిస్తుంది అని తెలిసి కూడా ఎవరైనా అబద్ధం చెబుతున్నాడూ అంటే అతడు పాపము చేస్తున్నాడు అని అర్ధం, అలాంటి వాడి మటలను నమ్మకూడదు.

విశ్వాసుని ఏడు లక్షణాలు

శుక్ర, 02/01/2019 - 20:41

విశ్వాసునికి గల ఏడు లక్షణాలు ఇమాం సాదిఖ్[అ.స]ల వారి ద్రుష్టిలో.

విశ్వాసుని ఏడు లక్షణాలు

విశ్వాసునికి గల ఏడు లక్షణాలు ఇమాం సాదిఖ్[అ.స]ల వారి ద్రుష్టిలో.

షైతానును అసమర్ధునిగా చేసే పనులు!

గురు, 01/31/2019 - 16:05

షైతాన్ నడ్డి విరిచే ముస్లిం యొక్క ఐదు పనులు.

షైతానును అసమర్ధునిగా చేసే పనులు!

షైతాన్ నడ్డి విరిచే ముస్లిం యొక్క ఐదు పనులు.

ఇమాం మొహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స]ల వారి పరామర్శ

బుధ, 01/30/2019 - 19:02

తమ శత్రువులతో కూడా ప్రేమగా మలుచుకోవటం ఇమాములకు(ఉత్తరాధికారులకు) మహాప్రవక్త[స.అ]ల వారి నుండి వారికి వారశత్వంగా అందిన లక్షణం.

ఇమాం మొహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స]ల వారి పరామర్శ

తమ శత్రువులతో కూడా ప్రేమగా మలుచుకోవటం ఇమాములకు(ఉత్తరాధికారులకు) మహాప్రవక్త[స.అ]ల వారి నుండి వారికి వారశత్వంగా అందిన లక్షణం.

Subscribe to RSS - బాఖిర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15