ప్రతిఫలం

జియరతే ఆషూరా యొక్క ప్రతిఫలం

గురు, 01/31/2019 - 11:19

కొన్ని దూఅ లను చదవటం గురించి పవిత్ర మాసూములు చాలా తాకీదు చేసి ఉన్నారు,అలాంటి దూఅ లలో నుండి "జియరతే ఆషూరా" ఒకటి. 

జియరతే ఆషూరా యొక్క ప్రతిఫలం

కొన్ని దూఅ లను చదవటం గురించి పవిత్ర మాసూములు చాలా తాకీదు చేసి ఉన్నారు,అలాంటి దూఅ లలో నుండి "జియరతే ఆషూరా" ఒకటి. 

Subscribe to RSS - ప్రతిఫలం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11