షైతాన్

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ యొక్క నాలుగు ఉపదేశాలు

బుధ, 04/24/2019 - 13:33

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ నాలుగు ముఖ్యమైన విషయాలను తెలియపరిచాడు, వాటి వివరణ...

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ యొక్క నాలుగు ఉపదేశాలు

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ నాలుగు ముఖ్యమైన విషయాలను తెలియపరిచాడు, వాటి వివరణ...

షైతాన్ దశలవారీ చర్యలు

గురు, 03/14/2019 - 14:37

షైతాన్ మానవులను దశలవారీగా మార్గభ్రష్టతకు గురిచేస్తాడు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

షైతాన్ దశలవారీ చర్యలు

షైతాన్ మానవులను దశలవారీగా మార్గభ్రష్టతకు గురిచేస్తాడు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారుతాడు

గురు, 03/14/2019 - 14:26

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారతాడు అన్న ప్రశ్నకు ఖుర్ఆన్ ఆయతులతో సమాధానం.

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారుతాడు

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారతాడు అన్న ప్రశ్నకు ఖుర్ఆన్ ఆయతులతో సమాధానం.

షైతాన్ కు శ్రమ తగ్గించే మూడు రకాల వ్యక్తులు

శని, 03/02/2019 - 05:08

షైతాన్ కు శ్రమ తగ్గించే మూడు రకాల వ్యక్తుల గురించి తెలియపరిచిన ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క హదీస్ వివరణ. 

షైతాన్ కు శ్రమ తగ్గించే మూడు రకాల వ్యక్తులు

షైతాన్ కు శ్రమ తగ్గించే మూడు రకాల వ్యక్తుల గురించి తెలియపరిచిన ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క హదీస్ వివరణ. 

షైతానును అసమర్ధునిగా చేసే పనులు!

గురు, 01/31/2019 - 16:05

షైతాన్ నడ్డి విరిచే ముస్లిం యొక్క ఐదు పనులు.

షైతానును అసమర్ధునిగా చేసే పనులు!

షైతాన్ నడ్డి విరిచే ముస్లిం యొక్క ఐదు పనులు.

Subscribe to RSS - షైతాన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11