సైతాన్

షైతాన్ దశలవారీ చర్యలు

గురు, 03/14/2019 - 14:37

షైతాన్ మానవులను దశలవారీగా మార్గభ్రష్టతకు గురిచేస్తాడు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

షైతాన్ దశలవారీ చర్యలు

షైతాన్ మానవులను దశలవారీగా మార్గభ్రష్టతకు గురిచేస్తాడు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

షైతానును అసమర్ధునిగా చేసే పనులు!

గురు, 01/31/2019 - 16:05

షైతాన్ నడ్డి విరిచే ముస్లిం యొక్క ఐదు పనులు.

షైతానును అసమర్ధునిగా చేసే పనులు!

షైతాన్ నడ్డి విరిచే ముస్లిం యొక్క ఐదు పనులు.

Subscribe to RSS - సైతాన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14