పిల్లలు

వీళ్ళతో పోట్లాడకూడదు

గురు, 01/02/2020 - 14:32

హజ్రత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] ఉల్లేఖనం ప్రకారం ఆరు గురితో పోట్లాడకూడదు...

వీళ్ళతో పోట్లాడకూడదు

హజ్రత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] ఉల్లేఖనం ప్రకారం ఆరు గురితో పోట్లాడకూడదు...

పిల్లల ఇస్లాం శిక్షణ

శని, 08/17/2019 - 14:15

పిల్లాడికి ఏ వయసులో ఏది నేర్పించాలి అన్న విషయం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క హదీస్ వివరణ...

పిల్లల ఇస్లాం శిక్షణ

పిల్లాడికి ఏ వయసులో ఏది నేర్పించాలి అన్న విషయం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క హదీస్ వివరణ...

ఆదినుంచే మంచి శిక్షణ

శని, 03/02/2019 - 19:08

పిల్లలకు లోకజ్ఞానంతో పాటు మతసంబంధిత జ్ఞానాన్ని కూడా అందించటం తల్లితండ్రుల కర్తవ్యం ఒకవేళ అలా చేయనిచో వారు ఆ దేవుని వద్ద జవాబుదారులవుతారు.

ఆదినుంచే మంచి శిక్షణ

పిల్లలకు లోకజ్ఞానంతో పాటు మతసంబంధిత జ్ఞానాన్ని కూడా అందించటం తల్లితండ్రుల కర్తవ్యం ఒకవేళ అలా చేయనిచో వారు ఆ దేవుని వద్ద జవాబుదారులవుతారు.

ఫిల్లలలో ప్రవక్త[స.అ]ల వారికి నచ్చే ఐదు లక్షణాలు!

శుక్ర, 02/01/2019 - 19:43

అమాయకత్వంతో చిన్నపిల్లలు చేసే పనులలో చాలా అర్ధం దాగి ఉంటుంది,యోచించే వారికే అది అర్ధమవుతుంది. 

ఫిల్లలలో ప్రవక్త[స.అ]ల వారికి నచ్చే ఐదు లక్షణాలు!

అమాయకత్వంతో చిన్నపిల్లలు చేసే పనులలో చాలా అర్ధం దాగి ఉంటుంది,యోచించే వారికే అది అర్ధమవుతుంది. 

Subscribe to RSS - పిల్లలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17