ఆరుపనులు

తమను తామే ఎగతాళి చేసుకునే వ్యక్తులు!

శుక్ర, 03/29/2019 - 19:24

తమను తాము హేళన చేసుకునే వ్యక్తులు ఇమాం రిజా(అ.స)ల వారి దృస్టిలో.

తమను తామే ఎగతాళి చేసుకునే వ్యక్తులు!

తమను తాము హేళన చేసుకునే వ్యక్తులు ఇమాం రిజా(అ.స)ల వారి దృస్టిలో.

స్వర్గానికి చేరవేసే ఆరు పనులు!

శని, 02/02/2019 - 18:08

మహనీయ ప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి ఈ ఉపదేశంపై ఎవరు అమలు చేస్తారో వారికి స్వర్గం తప్పక ప్రాప్తిస్తుంది.

స్వర్గానికి చేరవేసే ఆరు పనులు!

మహనీయ ప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి ఈ ఉపదేశంపై ఎవరు అమలు చేస్తారో వారికి స్వర్గం తప్పక ప్రాప్తిస్తుంది.

Subscribe to RSS - ఆరుపనులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9