అబద్ధం

వలీద్ చేప్పిన అబద్ధం పై ఖుర్ఆన్ ఆయత్

గురు, 04/16/2020 - 16:50

వలీద్ చేప్పిన అబద్ధం పై ఖుర్ఆన్ ఆయత్ అవతరణం పై అహ్లెసున్నత్ గ్రంథం నుండి వివరణ...

వలీద్ చేప్పిన అబద్ధం పై ఖుర్ఆన్ ఆయత్

వలీద్ చేప్పిన అబద్ధం పై ఖుర్ఆన్ ఆయత్ అవతరణం పై అహ్లెసున్నత్ గ్రంథం నుండి వివరణ...

అబద్ధం చెప్పడం మానేయండి

బుధ, 02/13/2019 - 07:28

అబద్ధం చెప్పడం మానేయడం వల్ల మనిషి అల్లాహ్ కు దగ్గరవుతాడు ఎందుకంటే అబద్ధం చెప్పనివాడు పాపాలకు దూరంగా ఉంటాడు కాబట్టి.

అబద్ధం చెప్పడం మానేయండి

అబద్ధం చెప్పడం మానేయడం వల్ల మనిషి అల్లాహ్ కు దగ్గరవుతాడు ఎందుకంటే అబద్ధం చెప్పనివాడు పాపాలకు దూరంగా ఉంటాడు కాబట్టి.

అబద్ధం ఇమామ్ అలీ[అ.స] మాటల్లో

మంగళ, 02/12/2019 - 17:35

అబద్ధం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

అబద్ధం ఇమామ్ అలీ[అ.స] మాటల్లో

అబద్ధం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

అబద్ధం దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులలో

మంగళ, 02/12/2019 - 17:15

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క మూడు హదీసులతో అబద్ధం ఏ విధంగా మనిషిని నరకానికి పంపుతుంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

అబద్ధం దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులలో

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క మూడు హదీసులతో అబద్ధం ఏ విధంగా మనిషిని నరకానికి పంపుతుంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

విశ్వాసి అసత్యుడు కాలేడు

మంగళ, 02/12/2019 - 15:39

ఒక విశ్వాసి ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పడు, అంటే అబద్ధం చెప్పేవాడు విశ్వాసి కాలేడు అని అర్ధం.

విశ్వాసి అసత్యుడు కాలేడు

ఒక విశ్వాసి ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పడు, అంటే అబద్ధం చెప్పేవాడు విశ్వాసి కాలేడు అని అర్ధం.

అపవిత్రాల గదికి తాళం చెవి

సోమ, 02/11/2019 - 19:07

అబద్ధం గురించి ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] యొక్క ఒక హదీస్ మరియు దాని సంక్షిప్త వివరణ.

అపవిత్రాల గదికి తాళం చెవి

అబద్ధం గురించి ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] యొక్క ఒక హదీస్ మరియు దాని సంక్షిప్త వివరణ.

అబద్ధం

సోమ, 02/11/2019 - 18:24

అబద్ధం చెప్పడాన్ని ఇస్లాం నిషేదిస్తుంది అని తెలిసి కూడా ఎవరైనా అబద్ధం చెబుతున్నాడూ అంటే అతడు పాపము చేస్తున్నాడు అని అర్ధం, అలాంటి వాడి మటలను నమ్మకూడదు.

అబద్ధం

అబద్ధం చెప్పడాన్ని ఇస్లాం నిషేదిస్తుంది అని తెలిసి కూడా ఎవరైనా అబద్ధం చెబుతున్నాడూ అంటే అతడు పాపము చేస్తున్నాడు అని అర్ధం, అలాంటి వాడి మటలను నమ్మకూడదు.

Subscribe to RSS - అబద్ధం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17