అసత్యం

అసత్యపు ప్రతిష్టతలు

మంగళ, 02/11/2020 - 17:02

అమవీ రాజులు, ఖలీఫాలను సమర్ధిస్తూ రివాయత్‌లు తయారు చేసే వాళ్ళకోసం కానుకలు కేటాయించేవారు...

అసత్యపు ప్రతిష్టతలు

అమవీ రాజులు, ఖలీఫాలను సమర్ధిస్తూ రివాయత్‌లు తయారు చేసే వాళ్ళకోసం కానుకలు కేటాయించేవారు...

అబద్ధం చెప్పడం మానేయండి

బుధ, 02/13/2019 - 07:28

అబద్ధం చెప్పడం మానేయడం వల్ల మనిషి అల్లాహ్ కు దగ్గరవుతాడు ఎందుకంటే అబద్ధం చెప్పనివాడు పాపాలకు దూరంగా ఉంటాడు కాబట్టి.

అబద్ధం చెప్పడం మానేయండి

అబద్ధం చెప్పడం మానేయడం వల్ల మనిషి అల్లాహ్ కు దగ్గరవుతాడు ఎందుకంటే అబద్ధం చెప్పనివాడు పాపాలకు దూరంగా ఉంటాడు కాబట్టి.

అబద్ధం ఇమామ్ అలీ[అ.స] మాటల్లో

మంగళ, 02/12/2019 - 17:35

అబద్ధం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

అబద్ధం ఇమామ్ అలీ[అ.స] మాటల్లో

అబద్ధం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

విశ్వాసి అసత్యుడు కాలేడు

మంగళ, 02/12/2019 - 15:39

ఒక విశ్వాసి ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పడు, అంటే అబద్ధం చెప్పేవాడు విశ్వాసి కాలేడు అని అర్ధం.

విశ్వాసి అసత్యుడు కాలేడు

ఒక విశ్వాసి ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పడు, అంటే అబద్ధం చెప్పేవాడు విశ్వాసి కాలేడు అని అర్ధం.

Subscribe to RSS - అసత్యం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18