ఇస్లామీయ సందర్భాలు

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యత ఇస్లాం దృష్టిలో

గురు, 03/14/2019 - 14:11

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్న ఒక ఆయత్ మరియు కొన్ని హదీసుల వివరణ.

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యత ఇస్లాం దృష్టిలో

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్న ఒక ఆయత్ మరియు కొన్ని హదీసుల వివరణ.

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం

శని, 01/26/2019 - 06:43

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం ఎవరు? ఒక వ్యక్తి చేసిందా లేక ఒక సమూహం చేసిందా? లేక ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందా? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం ఎవరు? ఒక వ్యక్తి చేసిందా లేక ఒక సమూహం చేసిందా? లేక ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందా? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఇరాన్ ఇన్ఖిలాబ్ యొక్క లక్ష్యం

శని, 01/26/2019 - 06:34

ఇరాన్ విప్లవానికి ముఖ్యకారణం అల్లాహ్ ఆదేశాల ప్రకారం పరిపాలించబడే ఇస్లామియ అధికార స్థాపన.

ఇరాన్ ఇన్ఖిలాబ్ యొక్క లక్ష్యం

ఇరాన్ విప్లవానికి ముఖ్యకారణం అల్లాహ్ ఆదేశాల ప్రకారం పరిపాలించబడే ఇస్లామియ అధికార స్థాపన.

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం

శని, 01/26/2019 - 06:17

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం ఇస్లామీయ విప్లవం, ఆ విప్లవం వారి దేశానికే సొంతమా...!! వారి నమ్మకాలేమిటి అన్న పలు విషయాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం ఇస్లామీయ విప్లవం, ఆ విప్లవం వారి దేశానికే సొంతమా...!! వారి నమ్మకాలేమిటి అన్న పలు విషయాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

సఫర్ మాసం యొక్క సందర్భాలు

బుధ, 10/10/2018 - 10:15

ఇస్లామీయ క్యేలండర్ ప్రకారం “సఫర్” రెండవ మాసం. ఈ మాసంలో జరిగిన ఇస్లామీయ ముఖ్య సంఘటనల వివరణ.

సఫర్ మాసం యొక్క సందర్భాలు

ఇస్లామీయ క్యేలండర్ ప్రకారం “సఫర్” రెండవ మాసం. ఈ మాసంలో జరిగిన ఇస్లామీయ ముఖ్య సంఘటనల వివరణ.

ముహర్రం నెల మరియు ప్రవక్తల కాలం

సోమ, 09/10/2018 - 15:38

చరిత్రలో ముహర్రం నెలలో జరిగిన కొన్ని ప్రవక్తల సంఘటనలను చెప్పడం జరిగింది.

ముహర్రం నెల మరియు ప్రవక్తల కాలం

చరిత్రలో ముహర్రం నెలలో జరిగిన కొన్ని ప్రవక్తల సంఘటనలను చెప్పడం జరిగింది.

61వ హిజ్రీ యొక్క ముహర్రం మాసంలో జరిగిన సంఘటనలు

ఆది, 09/09/2018 - 11:27

61వ హిజ్రీ యొక్క ముహర్రం మాసంలో జరిగిన సంఘటనల క్రమాన్ని వివరించడం జరిగింది. ఇవి కాకుండా వేరే సంఘటనలు కూడా సంభవించాయి అవి వేరే వ్యాసంలో చూడగలరు.

61వ హిజ్రీ యొక్క ముహర్రం మాసంలో జరిగిన సంఘటనలు

61వ హిజ్రీ యొక్క ముహర్రం మాసంలో జరిగిన సంఘటనల క్రమాన్ని వివరించడం జరిగింది. ఇవి కాకుండా వేరే సంఘటనలు కూడా సంభవించాయి అవి వేరే వ్యాసంలో చూడగలరు.

ముహర్రం మాసం

శని, 09/08/2018 - 12:28

“ఇమామ్ హుసైన్ ప్రాణత్యాగం కోసం విశ్వాసుల హృదయాలలో ఉన్న వేడి మరియు ఉద్రేకం ఎన్నటికి ఆరనిది”

ముహ్రర్రం మాసం

“ఇమామ్ హుసైన్ ప్రాణత్యాగం కోసం విశ్వాసుల హృదయాలలో ఉన్న వేడి మరియు ఉద్రేకం ఎన్నటికి ఆరనిది”

ముహర్రం మాసం యొక్క సందర్భాలు

శని, 09/08/2018 - 11:59

ముహర్రం నెలతో ఇస్లామీయ హిజ్రీ సంవత్సరం మొదలవుతుంది, అంటే ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ యొక్క మొదటి నెల. ఈ నెలలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు.

ముహర్రం మాసం యొక్క సందర్భాలు

ముహర్రం నెలతో ఇస్లామీయ హిజ్రీ సంవత్సరం మొదలవుతుంది, అంటే ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ యొక్క మొదటి నెల. ఈ నెలలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు.

ముబాహలహ్

మంగళ, 09/04/2018 - 15:13

.ముబాహలహ్ అనగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు దూషించటం. మతపరమైన ఒక ముఖ్యఅంశం పై సభాషణ కోసం ఒకచోట చేరి అల్లాహ్ ముందు అసత్యులను అప్రతిష్టకు గురి చేయమని వేడుకోవడం.

ముబాహలహ్

.ముబాహలహ్ అనగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు దూషించటం. మతపరమైన ఒక ముఖ్యఅంశం పై సభాషణ కోసం ఒకచోట చేరి అల్లాహ్ ముందు అసత్యులను అప్రతిష్టకు గురి చేయమని వేడుకోవడం.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఇస్లామీయ సందర్భాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 1