దుఆ

దుఆయె కుమైల్

శని, 08/17/2019 - 14:39

దుఆయె కుమైల్ మరియు జనాబె కుమైల్ గురించి సంక్షిప్తంగా...

దుఆయె కుమైల్

దుఆయె కుమైల్ మరియు జనాబె కుమైల్ గురించి సంక్షిప్తంగా...

అపవిత్ర నోరు

బుధ, 06/19/2019 - 15:12

బనీ ఇస్రాయీల్ కు చెందిన ఒక వ్యక్తి చేసిన దుఆ స్వీకరించకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటి అని వివరిస్తున్న రివాయత్ ఉల్లేఖనం.

అపవిత్ర నోరు

బనీ ఇస్రాయీల్ కు చెందిన ఒక వ్యక్తి చేసిన దుఆ స్వీకరించకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటి అని వివరిస్తున్న రివాయత్ ఉల్లేఖనం.

దుఆయె ముజీర్

ఆది, 05/19/2019 - 10:38

పవిత్ర రమజాన్ మాసంలో 13, 14 మరియు 15వ తారీఖులలో చదవవలసిన దుఆయె ముజీర్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ.

దుఆయె ముజీర్

పవిత్ర రమజాన్ మాసంలో 13, 14 మరియు 15వ తారీఖులలో చదవవలసిన దుఆయె ముజీర్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ.

విశ్వాసుని ప్రార్ధనలు వృధాకావు

గురు, 04/25/2019 - 18:36

అల్లాహ్ విశ్వాసుల ప్రార్ధనలను స్వేకరిస్తాడా?ఒక వేళ స్వేకరింపబడని యెడల అవి వృధాయేనా?అన్న సందేహానికి జవాబు.

విశ్వాసుని ప్రార్ధనలు వృధాకావు

అల్లాహ్ విశ్వాసుల ప్రార్ధనలను స్వేకరిస్తాడా?ఒక వేళ స్వేకరింపబడని యెడల అవి వృధాయేనా?అన్న సందేహానికి జవాబు.

దుఆయె ఉమ్మెదావూద్

బుధ, 03/20/2019 - 14:02

ఆమాలె ఉమ్మె దావుద్ మరియు వేరే సందర్భాలలో చదవవలసిన దుఆయె ఉమ్మెదావూద్ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులో.

దుఆయె ఉమ్మెదావూద్

ఆమాలె ఉమ్మె దావుద్ మరియు వేరే సందర్భాలలో చదవవలసిన దుఆయె ఉమ్మెదావూద్ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులో.

ఆమాలె ఉమ్మెదావూద్

బుధ, 03/20/2019 - 13:53

రజబ్ మాసం యొక్క 15వ తారీఖున చేయవలసిన ఆధ్యత్మిక చర్యలు.

ఆమాలె ఉమ్మెదావూద్

రజబ్ మాసం యొక్క 15వ తారీఖున చేయవలసిన ఆధ్యత్మిక చర్యలు.

సఫర్ మాసం యొక్క ఆమాల్

గురు, 10/11/2018 - 05:55

సఫర్ మాసం లో చేయవలసిన కొన్ని చర్యల వివరణ మరియు దుఆ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ.

సఫర్ మాసం యొక్క ఆమాల్

సఫర్ మాసం లో చేయవలసిన కొన్ని చర్యల వివరణ మరియు దుఆ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ.

ఉౙూ చేసేటప్పుటు చదివే దుఆలు

ఆది, 09/02/2018 - 06:42

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ(అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక) యొక్క తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం ఉౙూ చేసేటప్పుటు చదివే దుఆల తెలుగు ఉచ్చారణ.

ఉౙూ చేసేటప్పుటు చదివే దుఆలు

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ(అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక) యొక్క తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం ఉౙూ చేసేటప్పుటు చదివే దుఆల తెలుగు ఉచ్చారణ.

దుఆయే రౙీతు బిల్లాహ్

శుక్ర, 08/03/2018 - 15:42

ప్రతీ వాజిబ్ నమాజ్ తరువాత ఈమాన్ ను పెంచెందుకు చదవమని పవిత్ర ఇమామ్[అ.స] బోధించిన దుఆ యొక్క ఉచ్చారణ మరియు దాని అనువాదం.

దుఆయే రజీతు బిల్లాహ్

ప్రతీ వాజిబ్ నమాజ్ తరువాత ఈమాన్ ను పెంచెందుకు చదవమని పవిత్ర ఇమామ్[అ.స] బోధించిన దుఆ యొక్క ఉచ్చారణ మరియు దాని అనువాదం.

దుఆయె కుమైల్

గురు, 07/19/2018 - 06:50

ఈ దుఆను ప్రతీ రోజు చదవాలి, కుదరకపోతే వారానికి ఒకసారి, కుదరకపోతే నెలకి ఒక సారి అదీ కుదరకపోతే సంవత్సరానికి ఒకసారైన చదవాలి అని హదీస్ గ్రంథములలో ఈ దుఆ గురించి ఉల్లేఖించబడి ఉంది.

దుఆయె కుమైల్

ఈ దుఆను ప్రతీ రోజు చదవాలి, కుదరకపోతే వారానికి ఒకసారి, కుదరకపోతే నెలకి ఒక సారి అదీ కుదరకపోతే సంవత్సరానికి ఒకసారైన చదవాలి అని హదీస్ గ్రంథములలో ఈ దుఆ గురించి ఉల్లేఖించబడి ఉంది.

పేజీలు

Subscribe to RSS - దుఆ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5