దుఆ

ఐదు దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:11

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఐదు దుఆలు

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:04

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖునూత్ ఐదు దుఆలు

బుధ, 05/06/2020 - 14:06

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఖునూత్ దుఆలు

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

దుఆయె యూనుస్ యొక్క ప్రభావం

బుధ, 05/06/2020 - 13:41

దుఆయె యూనుస్ యొక్క ప్రభావం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క హదీస్...

దుఆయె యూనుస్ యొక్క ప్రభావం

దుఆయె యూనుస్ యొక్క ప్రభావం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క హదీస్...

క్షమాబిక్ష దుఆ

బుధ, 05/06/2020 - 13:33

అల్లాహ్ నుండి క్షమాబిక్ష ను ఎలా కోరాలి అన్ని విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయత్ నిదర్శనం ...

క్షమాబిక్ష దుఆ

అల్లాహ్ నుండి క్షమాబిక్ష ను ఎలా కోరాలి అన్ని విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయత్ నిదర్శనం ...

దుఆయె యూనుస్ పట్ల మాసూమీన్[అ.స] అభిప్రాయం

మంగళ, 05/05/2020 - 14:53

దుఆయె హజ్రత్ యూనుస్[అ.స] పట్ల పవిత్ర మాసూమీన్[అ.స] అభిప్రాయం...

దుఆయె యూనుస్ పట్ల మాసూమీన్[అ.స] అభిప్రాయం

దుఆయె హజ్రత్ యూనుస్[అ.స] పట్ల పవిత్ర మాసూమీన్[అ.స] అభిప్రాయం...

ఇలాహీ అౙుమల్ బలా

శుక్ర, 04/10/2020 - 13:13

హదీస్ గ్రంథాలనుసారం కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఈ దుఆను చదివితే ఆ కష్టాలు దూరమౌతాయి...

ఇలాహీ అౙుమల్ బలా

హదీస్ గ్రంథాలనుసారం కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఈ దుఆను చదివితే ఆ కష్టాలు దూరమౌతాయి...

సహీఫయే సజ్జాదియహ్ 7వ దుఆ

సోమ, 03/16/2020 - 06:55

కరోనా వైరస్ బారి నుండి సురక్షితంగా ఉండడానికి సుప్రీమ్ లీడర్ ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయి చెప్పిన దుఆ..

సహీఫయే సజ్జాదియహ్ 7వ దుఆ

కరోనా వైరస్ బారి నుండి సురక్షితంగా ఉండడానికి సుప్రీమ్ లీడర్ ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయి చెప్పిన దుఆ..

వెయ్యి రకాతుల నమాజు

ఆది, 03/08/2020 - 15:14

ఒక దుఆ వెయ్యి రకాతుల నమాజుతో సమానం అని తెలిపే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఒక హదీసు.

దుఆ,వెయ్యి రకాతులు,దైవప్రవక్త.

ఒక దుఆ వెయ్యి రకాతుల నమాజుతో సమానం అని తెలిపే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఒక హదీసు.

దుఆయె కుమైల్

శని, 08/17/2019 - 14:39

దుఆయె కుమైల్ మరియు జనాబె కుమైల్ గురించి సంక్షిప్తంగా...

దుఆయె కుమైల్

దుఆయె కుమైల్ మరియు జనాబె కుమైల్ గురించి సంక్షిప్తంగా...

పేజీలు

Subscribe to RSS - దుఆ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11