మనోవాంఛ

మనోవాంఛలను దైవంగా భావించటం

సోమ, 12/09/2019 - 12:38

మనోవాంఛలను దైవంగా భావించే వారి పరిస్థితి ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

మనోవాంఛలను దైవంగా భావించటం

మనోవాంఛలను దైవంగా భావించే వారి పరిస్థితి ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

మహా యుద్ధం

గురు, 04/25/2019 - 02:55

దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో మనోవాంఛలతో చేసే యుద్ధం శత్రుసైన్యంతో చేసే యుద్ధం కన్న పెద్ద యొద్ధం, ఆ మహా సంగ్రామంలో జయించినవాడే నిజమైన విజయవంతుడు...

మహా యుద్ధం

దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో మనోవాంఛలతో చేసే యుద్ధం శత్రుసైన్యంతో చేసే యుద్ధం కన్న పెద్ద యొద్ధం, ఆ మహా సంగ్రామంలో జయించినవాడే నిజమైన విజయవంతుడు...

మనోవాంఛల పై దాడి చేయడం ఎలా

బుధ, 04/24/2019 - 13:58

మనోవాంఛల పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి మరియు దానికి మనకు మధ్య గల సంబంధమేమిటీ అని వివరించిన ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క రెండు హదీసులు...

మనోవాంఛల పై దాడి చేయడం ఎలా

మనోవాంఛల పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి మరియు దానికి మనకు మధ్య గల సంబంధమేమిటీ అని వివరించిన ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క రెండు హదీసులు...

మనోవాంఛ హదీసుల దృష్టిలో

మంగళ, 02/26/2019 - 06:58

మనోవాంఛ మరియు మనోకాంక్షల గురించి వివరిస్తున్న కొన్ని హదీసుల వివరణ సంక్షిప్తంగా.

మనోవాంఛ హదీసుల దృష్టిలో

మనోవాంఛ మరియు మనోకాంక్షల గురించి వివరిస్తున్న కొన్ని హదీసుల వివరణ సంక్షిప్తంగా.

మనోవాంఛ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంగళ, 02/26/2019 - 06:46

తన మనోవాంఛలను తన ఆరాధ్య దైవంగా చేసుకున్న వారు వట్టి పశువులాంటి వారు, వాటికన్నా ఎక్కువగా దారితప్పినవారు.

మనోవాంఛ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

తన మనోవాంఛలను తన ఆరాధ్య దైవంగా చేసుకున్న వారు వట్టి పశువులాంటి వారు, వాటికన్నా ఎక్కువగా దారితప్పినవారు.

Subscribe to RSS - మనోవాంఛ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12