సూలైమాన్

అల్లాహ్ ప్రసాదించిన ప్రత్యేక జ్ఞానం

బుధ, 02/27/2019 - 17:47

అల్లాహ్ ప్రత్యేక జ్ఞానాన్ని తన ప్రముఖ దాసులకు ప్రసాదించాడు అని ఖుర్ఆన్ వివరిస్తుంది.

అల్లాహ్ ప్రసాదించిన ప్రత్యేక జ్ఞానం

అల్లాహ్ ప్రత్యేక జ్ఞానాన్ని తన ప్రముఖ దాసులకు ప్రసాదించాడు అని ఖుర్ఆన్ వివరిస్తుంది.

Subscribe to RSS - సూలైమాన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11