శిక్షణ

పిల్లల ఇస్లాం శిక్షణ

శని, 08/17/2019 - 14:15

పిల్లాడికి ఏ వయసులో ఏది నేర్పించాలి అన్న విషయం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క హదీస్ వివరణ...

పిల్లల ఇస్లాం శిక్షణ

పిల్లాడికి ఏ వయసులో ఏది నేర్పించాలి అన్న విషయం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క హదీస్ వివరణ...

ఆదినుంచే మంచి శిక్షణ

శని, 03/02/2019 - 19:08

పిల్లలకు లోకజ్ఞానంతో పాటు మతసంబంధిత జ్ఞానాన్ని కూడా అందించటం తల్లితండ్రుల కర్తవ్యం ఒకవేళ అలా చేయనిచో వారు ఆ దేవుని వద్ద జవాబుదారులవుతారు.

ఆదినుంచే మంచి శిక్షణ

పిల్లలకు లోకజ్ఞానంతో పాటు మతసంబంధిత జ్ఞానాన్ని కూడా అందించటం తల్లితండ్రుల కర్తవ్యం ఒకవేళ అలా చేయనిచో వారు ఆ దేవుని వద్ద జవాబుదారులవుతారు.

Subscribe to RSS - శిక్షణ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8