శిక్షణ

కుమారునికి తండ్రి హితబోధనలు

ఆది, 05/17/2020 - 07:31

ఖుర్ఆన్ ఎవరినైతే హకీమ్ అని సంబోధిస్తుందో అలాంటి లుఖ్మాన్ తన కుమారునికి ఏమని హితబోధన చేశారు?...

కుమారునికి తండ్రి హితబోధనలు

ఖుర్ఆన్ ఎవరినైతే హకీమ్ అని సంబోధిస్తుందో అలాంటి లుఖ్మాన్ తన కుమారునికి ఏమని హితబోధన చేశారు?...

పిల్లల ఇస్లాం శిక్షణ

శని, 08/17/2019 - 14:15

పిల్లాడికి ఏ వయసులో ఏది నేర్పించాలి అన్న విషయం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క హదీస్ వివరణ...

పిల్లల ఇస్లాం శిక్షణ

పిల్లాడికి ఏ వయసులో ఏది నేర్పించాలి అన్న విషయం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క హదీస్ వివరణ...

ఆదినుంచే మంచి శిక్షణ

శని, 03/02/2019 - 19:08

పిల్లలకు లోకజ్ఞానంతో పాటు మతసంబంధిత జ్ఞానాన్ని కూడా అందించటం తల్లితండ్రుల కర్తవ్యం ఒకవేళ అలా చేయనిచో వారు ఆ దేవుని వద్ద జవాబుదారులవుతారు.

ఆదినుంచే మంచి శిక్షణ

పిల్లలకు లోకజ్ఞానంతో పాటు మతసంబంధిత జ్ఞానాన్ని కూడా అందించటం తల్లితండ్రుల కర్తవ్యం ఒకవేళ అలా చేయనిచో వారు ఆ దేవుని వద్ద జవాబుదారులవుతారు.

Subscribe to RSS - శిక్షణ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14