మంగళవారం

మంగళవారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 04:33

.ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్, ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్ మరియు ఇమామ్ జాఫర్ సాదిఖ్[అ.స] కు సంబంధించిన మంగళవారం జియారత్.

మంగళవారం జియారత్

.ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్, ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్ మరియు ఇమామ్ జాఫర్ సాదిఖ్[అ.స] కు సంబంధించిన మంగళవారం జియారత్.

మంగళవారం దుఆ

గురు, 07/12/2018 - 13:13

మంగళవారం చదవవలసిన దుఆ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులో.

మంగళవారం దుఆ

మంగళవారం చదవవలసిన దుఆ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులో.

Subscribe to RSS - మంగళవారం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19