రజబ్

ఆమాలె ఉమ్మెదావూద్

బుధ, 03/20/2019 - 13:53

రజబ్ మాసం యొక్క 15వ తారీఖున చేయవలసిన ఆధ్యత్మిక చర్యలు.

ఆమాలె ఉమ్మెదావూద్

రజబ్ మాసం యొక్క 15వ తారీఖున చేయవలసిన ఆధ్యత్మిక చర్యలు.

రజబ్ మాసం మొదటి రోజు

శుక్ర, 03/08/2019 - 11:40

ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ ప్రకారం 7వ మాసం అయిన రజబ్ మాసం యొక్క మొదటి రోజు చేయవలసిన ఆమాల్.

రజబ్ మాసం మొదటి రోజు

ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ ప్రకారం 7వ మాసం అయిన రజబ్ మాసం యొక్క మొదటి రోజు చేయవలసిన ఆమాల్.

రజబ్ మాసం యొక్క మొదటి రాత్రి ఆమాల్

గురు, 03/07/2019 - 14:59

ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ ప్రకారం 7వ మాసం అయిన రజబ్ మాసం యొక్క చంద్రుని చూసిన రాత్రి చేయవలసిన ఆమాల్.

రజబ్ మాసం యొక్క మొదటి రాత్రి ఆమాల్

ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ ప్రకారం 7వ మాసం అయిన రజబ్ మాసం యొక్క చంద్రుని చూసిన రాత్రి చేయవలసిన ఆమాల్.

లైలతుర్రగాయిబ్ యొక్క ఆమాల్

బుధ, 03/21/2018 - 17:24

రజబ్ మాసంలో ప్రత్యేక రాత్రులలో ఒకటి “లైలతుర్రగాయిబ్” ఆ రాత్రి చేయవలసిన కొన్ని ప్రార్ధనల సంక్షిప్త వివరణ.

లైలతుర్రగాయిబ్ యొక్క ఆమాల్

రజబ్ మాసంలో ప్రత్యేక రాత్రులలో ఒకటి “లైలతుర్రగాయిబ్” ఆ రాత్రి చేయవలసిన కొన్ని ప్రార్ధనల సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - రజబ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2