యజమాని

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు ఒక వ్యాపారి

సోమ, 03/18/2019 - 11:23

హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ అధికార కాలంలో జరిగిన ఒక సంఘటన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు దుకాణం యజమాని

హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ అధికార కాలంలో జరిగిన ఒక సంఘటన.

Subscribe to RSS - యజమాని
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9