నఖయీ

మాలికె అష్తర్ దయాగుణం

సోమ, 03/18/2019 - 11:37

మాలికె అష్తర్ ను అవమానించిన వ్యక్తి యొక్క చర్యకు మాలికె అష్తర్ యొక్క ప్రతి చర్యను వివరించే ఒక సంఘటన.

మాలికె అష్తర్ దయాగుణం

మాలికె అష్తర్ ను అవమానించిన వ్యక్తి యొక్క చర్యకు మాలికె అష్తర్ యొక్క ప్రతి చర్యను వివరించే ఒక సంఘటన.

Subscribe to RSS - నఖయీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5